UCHWAŁA NR 0007.XXIII.192.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 j.t. ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778 j.t. ze zm.)  Rada Miejska w Złotoryi, działając na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi uchwalonego Uchwałą Nr XLII/373/2002 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2002r. opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 129, poz. 1793 z dnia 10.06.2002r.
§ 2. Granice obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w § 1., określone zostały w załączniku graficznym do niniejszej uchwały sporządzonym w skali 1:2000, który stanowi jej integralną część.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 0007.X.65.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryi oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIII.192.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.12.2016 11:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.12.2016 11:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 58