UCHWAŁA NR 0007.XXIII.195.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą RPK Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 ze zm.)  uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą RPK Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi, zwaną dalej Spółką.
§ 2. Kapitał zakładowy w chwili jej zawiązania wynosić będzie 5000 zł (pięć tysięcy złotych), z czego 100% udziałów obejmie Gmina Miejska Złotoryja.
§ 3. Środki na pokrycie kapitału zakładowego pochodzić będą z majątku Gminy Miejskiej Złotoryja
 w formie wkładu pieniężnego.
§ 4 1. Przedmiotem działalności Spółki będzie:
1) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z  PKD),
2) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z  PKD),
3) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z  PKD),
4) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.22.Z  PKD),
5) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z  PKD),
6) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z  PKD),
7) Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z  PKD),
8) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21. Z  PKD),
9) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22. Z  PKD),
10) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z  PKD),
11) Tynkowanie (43.31.Z  PKD),
12) Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z  PKD),
13) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z  PKD),
14) Malowanie i szklenie (43.34.Z  PKD),
15) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z  PKD),
16) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych  (43.91.Z  PKD),
17) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z  PKD),
18) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z  PKD),
19) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z  PKD),
20) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z  PKD),
21) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z  PKD),
22) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z  PKD),
23) Pozostałe sprzątanie (81.29.Z  PKD),
2. Spółka może prowadzić także działalność z zakresu innych zadań własnych gminy niż określone powyżej oraz świadczyć usługi zgodnie z aktem założycielskim spółki.
3. Szczegółowe zadania, przedmiot działalności i organizację Spółki określi akt założycielski spółki.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIII.195.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą RPK Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.12.2016 11:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.12.2016 11:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 251