Uchwała Nr XLI / 276 / 2006
Rady  Miejskiej w Złotoryi
z dnia 9 lutego 2006r.

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich"
w Legnicy


Na podstawie art. 67 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Statut Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Legnicy

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
 
§ 3 .

Traci moc uchwała Nr XXXIV/228/2005 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Bolkowie i uchwała Nr XXXVI/238/2005 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Bolkowie

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
                                                                                                  Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLI / 276 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Legnicy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:14.02.2006 15:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:15.02.2006 07:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 60