Uchwała Nr XLI / 277 /2006
Rady Miejskiej  w Złotoryi
z dnia 9 lutego 2006 r.
                                                         
 w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"


    Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm. ) oraz  art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. Nr 142 poz.1591
z 2001 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

Uchwala się  obowiązujący na obszarze miasta Złotoryi "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§3.

Traci moc  Uchwała  Nr XLV/397/2002 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 września 2002r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr PN.II.0911-1/173/06 z 17 marca 2006 r. stwierdzające nieważność § 7 ust. 3 § 16 ust. 1 we fragmencie „jest odpłatne i”, § 20 ust. 3 we fragmencie „których wzory, uwzględniając postanowienia § 21, określa przedsiębiorstwo”, § 22 ust. 2 we fragmencie „bez uzyskania zgody przedsiębiorstwa bądź” oraz § 26 ust. 2 załącznika do uchwały.


                                Przewodniczący
Rady Miejskiej

                                          Wiesław Woźniak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLI / 277 /2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:14.02.2006 15:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:30.03.2006 14:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 99