Uchwała Nr XLI / 278 /2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 9 lutego 2006r.

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Złotoryi"


                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2005r. Nr 236, poz. 2008),  w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi, uchwala się, co następuje :
 
§ 1.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja określone są w  "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Złotoryi", stanowiącym  załącznik   do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Bieżące prowadzenie kontroli w zakresie realizacji postanowień powyższego "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Złotoryi" powierza się Straży Miejskiej.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr  X/77/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 maja 1999r.  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Złotoryi.

§ 5.

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr PN.II.0911-1/164/06 z 15 marca 2006 r. stwierdzające nieważność § 2 pkt. 9, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28.
§ 3 pkt. 3, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 36, 37.
§ 4 pkt. 1, 2, 3, 4, 5.
§ 17 ust. 2 pkt. 1 litera f oraz § 22.

                           

                       Przewodniczący
Rady Miejskiej

                                                                                                         Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLI / 278 /2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Złotoryi"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:15.02.2006 08:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:28.03.2006 09:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 76