wersja do wydruku Piotr Rewig 27.12.2016 06:48

Zarządzenie nr 0050.296.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

Zarządzenie nr 0050.296.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23.12.2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2 oraz  art. 13 ust. 1  ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.)  zarządza się  co następuje:

§ 1.

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadańpublicznych w zakresie:

 2. sport dzieci i młodzieży, rekreacja

 3. sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień

 4. profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej

 5. letni wypoczynek dzieci i młodzieży

 6. letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień

 7. kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję

 8. Konkurs wyłoni wykonawców do realizacji powyższych zadań.

 9. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi,

 3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi,

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.296.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Katarzyna Łukasiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.12.2016 06:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż