Uchwała Nr XLI / 281 / 2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 9 lutego 2006r.


zmieniająca uchwałę w sprawie programu pomocy horyzontalnej na rozwój małych
i średnich przedsiębiorstw w mieście Złotoryja


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/257/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie programu pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w mieście Złotoryja wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 22 dodaje się  ust. § 22a w brzmieniu:
    "W przypadku ubiegania się o pomoc dużego przedsiębiorcy warunkiem udzielenia pomocy
    jest uzyskanie  pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.                                                Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLI / 281 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w mieście
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:15.02.2006 08:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:15.02.2006 08:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 66