UCHWAŁA NR 0007.XXIV.199.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „b” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446.)  oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) ; art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Miejska Złotoryja wyemituje 1.300 (słownie : jeden tysiąc trzysta) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie : jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 1 300.000 zł (słownie : jeden milion trzysta tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach :
a) Seria A17 o wartości 100.000,00 zł
b) Seria B17 o wartości 100.000,00 zł
c) Seria C17 o wartości 200.000,00 zł
d) Seria D17 o wartości 200.000,00 zł
e) Seria E17 o wartości 200.000,00 zł
f) Seria F17 o wartości 300.000,00 zł
g) Seria G17 o wartości 200.000,00 zł
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2017 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.
§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach :
a) obligacje serii A17 zostaną wykupione w 2024 r.
b) obligacje serii B17 zostaną wykupione w 2025 r.
c) obligacje serii C17 zostaną wykupione w 2026 r.
d) obligacje serii D17 zostaną wykupione w 2028 r.
e) obligacje serii E17 zostaną wykupione w 2029 r.
f) obligacje serii F17 zostaną wykupione w 2030 r.
g) obligacje serii G17 zostaną wykupione w 2031 r.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie wyższą niż 2,0 % wartości nominalnej.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty termin wypłaty oprocentowania określony  w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Gminy Miejskiej Złotoryja w latach 2017 – 2031.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Złotoryja lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2024 – 2031.
§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do :
a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem emisji obligacji,
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIV.199.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie emisji obligacji
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:27.01.2017 09:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:30.01.2017 15:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 195