UCHWAŁA NR 0007.XXIV.203.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć określonych w § 1 ustala się w wysokości 1 zł za godzinę zajęć z wyłączeniem dzieci w wieku 6-lat i powyżej realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.
2. Opłata o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr 0007.XXXII.188.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIV.203.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:27.01.2017 10:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:30.01.2017 15:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 226