UCHWAŁA NR 0007.XXIV.205.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych.

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.)  oraz art. 96 ust. 2 i ust.   4 u stawy   z   dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa, posiłki oraz pomoc w formie usług podlegają zwrotowi na następujących zasadach:

Kryterium dochodowe określone w

art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Procentowa wysokość zwrotu wydatków

Osoba samotnie

gospodarująca

Osoba w rodzinie

do 100%

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

powyżej 100% - do 130%

70%

90%

powyżej 130% - do 150%

80%

100%

powyżej 150%

100%

100%

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Złotoryi Nr XXII/128/2004 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej i Uchwała Rady Miejskiej w Złotoryi Nr XXVII/183/2004 z dnia 8 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIV.205.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:27.01.2017 11:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:30.01.2017 15:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 234