UCHWAŁA NR 0007.XXIV.206.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie współdziałania Gminy Świerzawa, Gminy Jeżów Sudecki,  Gminy Jawor, Gminy Miejskiej Złotoryja na rzecz  planowanego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Na podstawie art. 10 ust. 1. pkt. 12., art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 ze zm.)  uchwala się  co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę współdziałania Gminy Świerzawa, Gminy Jeżów Sudecki, Gminy Jawor, Gminy Miejskiej Złotoryja na rzecz  planowanego do realizacji projektu partnerskiego pn. „Ograniczenie niskiej emisji oraz zwiększenie produkcji energii z OZE przez mieszkańców gmin: Świerzawa, Jeżów Sudecki oraz miast: Jawor, Złotoryja” cel em ograniczenia niskiej emisji oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym na obszarze gmin partnerskich poprzez udzielanie „grantów” na produkcję energii z OZE w mikroinstalacjach przez osoby fizyczne oraz inne niż osoby fizyczne podmioty, (zwanymi dalej Grantobiorcami) w budynkach jednorodzinnych lub w budynkach użyteczności publicznej w celu zaspokojenia własnych potrzeb w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne Schemat 3.1.C
§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do podejmowania działań zmierzających  do  realizacji projektu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zawarcia umowy partnerskiej, która
w sposób szczegółowy określi zadania poszczególnych Partnerów projektu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIV.206.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie współdziałania Gminy Świerzawa, Gminy Jeżów Sudecki, Gminy Jawor, Gminy Miejskiej Złotoryja na rzecz planowanego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:27.01.2017 11:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:30.01.2017 15:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 239