UCHWAŁA NR 0007.XXIV.207.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie powierzenia niektórych zadań publicznych polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Na podstawie art. 10 ust 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Złotoryi wyraża zgodę na powierzenie Gminie Miejskiej Złotoryja zadań publicznych należących do Gminy Złotoryja polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wymienionych w załączniku nr 1 niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Realizacja przez Gminę Miejską Złotoryja zadań określonych w § 1 nastąpi na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja a Gminą Złotoryja, którego projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zawarcia wskazanego w ust. 1 porozumienia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIV.207.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań publicznych polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:27.01.2017 11:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:30.01.2017 15:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 215