wersja do wydruku Piotr Rewig 20.02.2017 15:16

Gmina Miejska Złotoryja zaprasza do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2017 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań (Zarządzenie nr 0050.296.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23.12.2016 r.)

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 446) Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2017 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań (Zarządzenie nr 0050.296.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23.12.2016 r.):

 • Zadanie nr 3 - w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologii społecznej
 • Zadanie nr 4 - letni wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Zadanie nr 5 - letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień
 • Zadanie nr 6 - w zakresie kultury, sztuki, tradycji narodowych, regionalnych, lokalnych, turystyki oraz inicjatyw promujących Złotoryj

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych – oświadczenie;
 2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie – oświadczenie;
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności – oświadczenie;
 4. nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy przed upływem roku od daty wszczęcia postępowania konkursowego – oświadczenie;
 5. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot (są we władzach organizacji bądź sąjej członkiem), zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami – oświadczenie

Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z oświadczeniami w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt lwowskich 1, 59-500 Złotoryja w terminie do dnia 24 lutego 2017 r.

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

UWAGI KOŃCOWE:

 • Wszystkie oświadczenia mogą być zawarte na jednym egzemplarzu;
 • W przypadku zgłoszenia kandydata na formularzu niezgodnym z Załącznikiem nr 1 bądź braku przynajmniej jednego z w/w oświadczeń kandydatura zostaje odrzucona;
 • Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych zostają odrzucone.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gmina Miejska Złotoryja zaprasza do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2017 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań (Zarządzenie nr 0050.296.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23.12.2016 r.)
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Magdalena Majewska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.02.2017 15:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż