UCHWAŁA NR 0007.XXV.209.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) w związku z art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja określa się następujące kryteria wraz z przyznaną im liczbą punktów:
1) rodzice/opiekunowie prawni dziecka obydwoje pracują, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, pobierają naukę w trybie dziennym – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 10 punktów;
2) matka/opiekun prawny dziecka pracuje, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, pobiera naukę w trybie dziennym – 5 punktów;
3) ojciec/opiekun prawny dziecka pracuje, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, pobiera naukę w trybie dziennym – 5 punktów;
4) rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym, w którym odbywa się nabór) – 5 punktów.
§ 2. Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa
w § 1:
1) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) oświadczenie rodzica/ów/opiekunów prawnych dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Traci moc Uchwała nr 0007.XIV.114.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez  Gminę Miejską Złotoryja
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXV.209.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:24.02.2017 09:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:24.03.2017 12:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 649