UCHWAŁA NR 0007.XXV.210.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) w związku z art. 133 ust. 1 - 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół, wraz z liczbą punktów przyznaną danemu kryterium oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie tych kryteriów:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły

10

Dane potwierdzone przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły

2.

Kandydat uczęszczał do przedszkola publicznego znajdującego się w obwodzie danej szkoły

5

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

3.

Rodzice kandydata lub rodzic samotnie wychowujący pracują/pracuje lub prowadzą/prowadzi działalność gospodarczą w obwodzie szkoły

3

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, wydruk ze strony Centralnej Ewidencji Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni lub powinowaci kandydata  wspierający rodziców/rodzica samotnie wychowującego w zapewnieniu dziecku należytej opieki

1

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Traci moc Uchwała nr 0007.XIV.115.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXV.210.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:24.02.2017 09:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:24.02.2017 09:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 163