UCHWAŁA NR 0007.XXV.211.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 , art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ,ze zm.) , art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016 r. poz.250 ,ze zm. ) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( Dz.U. z   2012 r.poz.299 ) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje  :
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Złotoryja .
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Złotoryja działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinien dysponować :
1) pojazdem lub pojazdami asenizacyjnymi :
a) spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada  2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U. 2002  Nr 193, poz.1617) ;
b) zarejestrowanymi i dopuszczonymi do ruchu oraz posiadającymi aktualne badania techniczne           i świadectwa dopuszczenia do ruchu, stosownie do wymagań przepisów o ruchu drogowym;
c) oznakowanymi w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu      świadczącego usługi;
d) zapewniającymi odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy      świadczeniu usług ;
e) zabezpieczonymi przed dostępem osób trzecich.
2) bazą transportową , zabezpieczoną przed dostępem osób nieupoważnionych, umożliwiającą:
a) parkowanie pojazdu asenizacyjnego;
b) mycie i dezynfekcję pojazdów;
c) utrzymanie w należytym stanie sanitarnym pojazdów, przeznaczonych do opróżniania      zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  na terenie Gminy  Złotoryja zobowiązany jest zapewnić opróżnianie zbiorników bezodpływowych z częstotliwością dostosowaną do ilości zgromadzonych nieczystości.
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Złotoryja, w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych , powinien spełniać następujące wymagania :
1) nieczystości ciekłe powinny być dostarczone i przekazywane do stacji zlewnej, spełniającej      wymagania określone w § 2,3 i 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji      zlewnych ( Dz.U z 2002 r . Nr 188, poz.1576 ),
2) miejsce przekazywania nieczystości ciekłych powinno znajdować się w jak najmniejszej odległości     od miejsc nagromadzenia nieczystości płynnych wymagających wywozu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXV.211.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:24.02.2017 09:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:24.02.2017 09:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 181