UCHWAŁA NR 0007.XXV.212.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XX.161.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1 art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 5 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) i art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach  (tj. DZ. U. z 2016r. poz. 250) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmianie ulega treść załącznika nr 1 do uchwały nr 0007.XX.161.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 12 września 2016 r. nowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXV.212.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XX.161.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:24.02.2017 09:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:24.02.2017 09:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 307