UCHWAŁA NR 0007.XXV.213.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie współdziałania Gminy Krotoszyce, Gminy Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja na rzecz  planowanego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Na podstawie art. 10 ust. 1. pkt. 12., art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 ze zm.)  uchwala się  co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę podjęcia współpracy i przystąpienia do partnerstwa  Gminy Krotoszyce, Gminy Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja na rzecz  planowanego do realizacji projektu partnerskiego pn.,,Wdrożenie E-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.
§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do podejmowania działań zmierzających  do  realizacji projektu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zawarcia umowy partnerskiej, która
w sposób szczegółowy określi zasady współpracy poszczególnych Partnerów projektu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXV.213.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie współdziałania Gminy Krotoszyce, Gminy Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja na rzecz planowanego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:24.02.2017 09:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:24.02.2017 09:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 174