UCHWAŁA NR 0007.XXV.215.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r.  w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja” zmienionej Uchwałą Nr 0007.X.69.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r.  zmienionej Uchwałą nr 0007.XIV.124.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. oraz zmienionej Uchwałą nr 0007.XXIII.193.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmianie ulega treść załącznika nr 1 do uchwały nr 0007.XXIII.193.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. , nowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjmuje się do realizacji ,,Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja” opracowany w oparciu o umowę o dofinansowanie  nr POIS.09.03.00-00-308/13 w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku  i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
§ 3. Objaśnienia zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 2.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXV.215.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:24.02.2017 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:24.02.2017 10:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 176