Protokół Nr 0002.XXV.2017
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 23 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym  sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz.13.30 otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara, która stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania uchwał.
Następnie przywitała przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu z 
Burmistrzem Robertem Pawłowskim, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Tomasza Herbuta, Z-cę Komendanta Powiatowego Policji Artura Błońskiego,  Komendanta Straży Miejskiej Jana Pomykałę, radcę prawnego Barbarę Szynkowską, przedstawiciela lokalnych mediów., pozostałych zaproszonych gości.
Listy gratulacyjne otrzymali:
Pan Józef Zatwardnicki za organizację Zawodów Kwalifikacyjnych o Wielki Puchar Kaczawy w Strzelaniu,
Pan Paweł Zabłotny za organizację akcji „Szlachetna Paczka”, którą objęto 56 rodzin.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski podziękował wyróżnionym za  organizację dużych przedsięwzięć logistycznych, za pracę z młodzieżą, za osiągane sukcesy.

AD. 1 – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.

Rada w głosowaniu:
za – 15    przeciw -  0     wstrzymało się -   0 
przyjęła zaproponowany porządek obrad sesji.
Porządek obrad  przedstawia się następująco:
1.Przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z wykonania uchwał Rady.
4. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych,
5. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście w 2016 r.
6.Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok,
- w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja,
- w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły,
- w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XX.161.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie współdziałania Gminy Krotoszyce, Gminy Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja na rzecz planowanego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXI.174.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015 – 2020”,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”  zmienionej Uchwałą Nr 0007.X…69.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r, zmienionej Uchwałą Nr 0007.XIV.124.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 oraz zmienionej Uchwałą Nr 0007.XXIII.193.2016 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2016.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.

AD. 2 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.

Radni w głosowaniu:
za – 14    przeciw -    0    wstrzymało się -  1   (B.Łoś) 
przyjęła Protokół Nr  0002.XXIV.2017 z sesji Rady odbytej w dniu 26 stycznia br,
 
AD. 3 – SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY.

Z up. Burmistrza Miasta sprawozdanie złożył Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński. Poinformował, że uchwały zostały przesłane do Wojewody oraz do RIO. Uchwały budżetowe są realizowane na bieżąco. 

AD. 4 - WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Adam Bartnicki  zgłosił następujące sprawy:
1. Na terenie miasta odbywają się duże inwestycje drogowe co powoduje zmiany organizacji ruchu i zastosowanie objazdów. Sprawdziłem osobiście stan ulic na których odbywają się objazdy a mianowicie ul. Stromej i Hożej. Stan nawierzchni tych ulic jest już bardzo zły, zwłaszcza ul. Stromej gdzie powyrywana kostka stanowi zagrożenie dla jadących samochodów. Stąd moje pytanie:  czy można zaprosić na sesję Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei i otrzymać informację na temat terminu zakończenia inwestycji.
2. Na ul. Górniczej, wyjeżdżając z Osiedla Nad Zalewem  ustawić lustro w kierunku ul. Wojska Polskiego.

Radny Leszek Antonowicz  poruszył sprawę motocyklistów jeżdżących koło basenu na ul. Karola Miarki w kierunku parku. Teren jest zniszczony, rozjeżdżony, mieszkańcy zdenerwowani.  Dlatego proszę  aby Policja zwróciła na to baczniejszą uwagę.

Radny Józef Banaszek  zapytał:
1. Czy prawdą jest, że w tym roku nie będzie zakupu kamer dla miasta. Usłyszałem taką wiadomość na Komisji, że przyjęty program nie będzie realizowany?
2. W poprzedniej kadencji planowaliśmy organizację w mieście „Dnia Bombki”.
Każde miasto chwali się tym co mają organizując różne dni. My mamy piękne bombki, tylko trzeba o tym  myśleć już teraz.
3. Straż Pożarna zgłaszała potrzebę posiadania pomp szlamowych – czy nie łatwiej byłoby  zrobić taki zakup w ramach inwestycji na oczyszczalni.

Radny Waldemar Wilczyński  zgłosił następujące wnioski i zapytania :
1. Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 28.2017 z dnia 18 stycznia 2017r. - w sprawie umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w wysokości łącznej 11.619,78 zł ( w tym czynsz 11.430,94 zł i odsetki 188,84 zł) - pytanie moje brzmi - komu i z jakiego powodu należności te zostały umorzone ?
     
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 29.2017 z dnia 18 stycznia 2017r. - w sprawie umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w  wysokości łącznej 8.051,44 zł ( w tym czynsz 7.953,70 zł i odsetki 97,74 zł) - pytanie moje brzmi - komu i z jakiego powodu należności te zostały umorzone?
     
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 148.2013 z dnia 21 sierpnia 2013r. - w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego oraz opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe - Wojewoda Dolnośląski wezwał Burmistrza Miasta do niezwłocznego dostosowania zarządzenia do stanu zgodnego z obowiązującym prawem - czy zarządzenie zostało już zmienione i czy ewentualnie, niesłusznie pobrane opłaty zostaną zwrócone mieszkańcom miasta ?
     
4. Bardzo proszę o przedstawienie nam wykazu wszystkich podmiotów (wraz z należnościami) zwolnionych z  podatków i opłat lokalnych za 2016r. (takich jak- podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych).
     
5. Umowa nr 341/2015 z dnia 01.12.2015r. -  na usługi prawne, podpisana z Kancelarią Radcy Prawnego Barbarą Szynkowską na kwotę - 110 000,00 zł - czy  umowa dotyczy usług świadczonych dla urzędu wraz z reprezentowaniem Miasta w przegranych przez nas procesach sądowych ? Czy usług prawnych  dla obsługi urzędu i  dlaczego jest tak wysoka ta kwota ?
     
6. W związku  z pojawiającymi się informacjami, iż Urząd Miejski przygotowuje się do sprzedaży nieruchomości przy ul. Basztowej 4 - wnioskuję aby tę nieruchomość pozostawić w zasobach miasta z przygotowaniem i przeznaczeniem jej na zabudowę mieszkalną w ramach budownictwa komunalnego lub społecznego - jest to jedna z niewielu działek, jaką posiadamy w centrum miasta.
     
- w ramach zadań bieżących:
1. Wnioskuję aby znaki drogowe i tablice informacyjne, które likwidowane są na terenach chodników miejskich, demontowane był w całości. W rzeczywistości wygląda to tak, że obcinane są kilka centymetrów nad  nawierzchnią chodników, co powoduje duże zagrożenie dla  osób poruszających się po chodnikach. Przykładem tego jest nieszczęśliwy wypadek, jakiemu uległa jedna z mieszkanek naszego miasta na chodniku przy ul. Mickiewicza, zahaczając o taki, wystający odcinek rury.
2. Ponawiam wniosek aby wykonać przejście dla pieszych przy ul. Stromej - na wysokości pierwszego obiektu byłych ZZO - uczęszcza tamtędy bardzo duża ilość ludzi w kierunku do pralni, Ren-But, Vitbisu, kopalni złota - wszyscy przechodzą przez jezdnię co stanowi duże zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu.

AD. 5 – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE W 2016 R.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  poruszyła temat stanu dróg w mieście. Na moją interwencję – powiedziała – zasypane zostały dziury w jezdni ul. Krzywoustego ale na ul. Konopnickiej  już nie.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki.
Poinformował, że na posiedzeniu Komisji obszerne sprawozdania wraz z częścią tabelaryczną z działalności w roku 2016 złożyli: Komendant Powiatowej Straży
Pożarnej  Tomasz Herbut, Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji  Artur Błoński oraz Komendant Straży Miejskiej Jan Pomykała. W związku z tym  postara się w formie syntetycznej omówić najważniejsze problemy związane z bezpieczeństwem w mieście. 
Powstawanie mapy zagrożeń omówił Artur Błoński – zaprosił całe społeczeństwo miasta do współdziałania. Program jest rozbudowywany. Trzeba jednak pamiętać, że ta mapa nie zastępuje telefonu alarmowego.
Następnie radny Bartnicki podsumował działalność Straży Miejskiej. Stwierdził, że to co robi w zakresie porządku publicznego Straż Miejska przy tak małej obsadzie jest godne pochwały. Poruszył sprawę konieczności monitoringu nocnego.
Straż Pożarna jest to formacja bardzo dobrze zorganizowana. Trzeba jej działania wspierać przede wszystkim pomagając w zakupie kamery termowizyjnej, drabiny itp. Straż Pożarna udziela pomocy przy wszelkiego rodzaju zdarzeniach i wypadkach w mieście. Następnie Pan Tomasz Herbut podziękował za coroczną pomoc finansową udzielaną  straży przez miasto.
Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu.

O godz. 14.40 Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła przerwę w obradach do godz. 14.50.
Po wznowieniu obrad:

AD. 6. – PODJECIE PAKIETU UCHWAŁ

Z sesji wyszedł radny Andrzej Kocyła. Stan Rady 14 radnych.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk poinformowała, że
Komisja na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2017 r. wysłuchała szczegółowego 
omówienia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podjęła jednogłośnie decyzję o skierowaniu jej na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14   przeciw -  0     wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXV.208.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Miejskiej Złotoryja na rok 2017.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Andrzej Kocyła
przekazał ,że projekt uchwały w sprawie  2-go etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  był omówiony na posiedzeniu Komisji i radni skierowali go pod obrady Rady.
Na sesję wrócił radny Andrzej Kocyła – stan Rady 15 osób.
Rada w glosowaniu:
za – 15   przeciw -   0    wstrzymało się  - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXV.209.2017 w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja.

Przewodniczący Andrzej Kocyła poinformował, że projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół  podstawowych,
których organem prowadzącym jest gmina  został po omówieniu przegłosowany i większością głosów skierowany na sesję.
Rada w głosowaniu: 
za – 15     przeciw -   0      wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXV.210.2017 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz   powiedział, że na posiedzeniu Komisji w dniu 16 lutego br. Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie wymagań , jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na wywożenie nieczystości ciekłych został omówiony na posiedzeniu komisji. Wszyscy obecni radni głosowali za projektem uchwały i jednogłośnie skierowali go na sesję.
Rada w głosowaniu:
za -  15       przeciw -   0      wstrzymało się   -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXV.211.2017 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej – powiedział jej Przewodniczący Dariusz Dobosz omówiono także projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych i ich zagospodarowywaniu w zamian za uiszczoną prze właściciela opłatę. Komisja jednogłośnie skierowała projekt  na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 15      przeciw -   0      wstrzymało się   -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXV.212.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XX.161.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 12 września 2016 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej – powiedział jej Przewodniczący Dariusz Dobosz radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Krotoszyce i Złotoryja na rzecz planowanego projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014 – 2020.
Radni jednogłośnie skierowali projekt uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za -  15      przeciw -    0      wstrzymało się  - 0 
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXV.213.2017w sprawie współdziałania Gminy Krotoszyce, Gminy Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja na rzecz planowanego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz poinformował, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia  „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015 – 2020”. i jednogłośnie skierowała go na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za -      15      przeciw -   0     wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXV.214.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXI.174.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015 – 2020”.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  o planie gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja , który omówiła Katarzyna Iwiński Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestycji radni jednogłośnie skierowali  pod obrady Rady Miejskiej w Złotoryi -  powiedział Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz.

Rada w głosowaniu:
za -    15   przeciw -  0      wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę  Nr 0007.XXV.215.2017  w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja” zmienionej Uchwałą Nr 0007.X.69.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr 0007.XIV.124.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 oraz zmienionej Uchwałą Nr 0007.XXIII.193.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r.

AD. 7 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski poinformował radnych, że na zgłoszone interpelacje otrzymają odpowiedź na piśmie, niemniej jednak w skrócie odpowie na zadane pytania a mianowicie:
Radnemu Bartnickiemu – podzielam zdanie radnego Bartnickiego w sprawie stanu dróg w mieście. W tym roku zrobimy korekty w nawierzchni ul. Stromej. Ustalone wcześniej priorytety remontowe nie oznaczają, że zadań nie można przesunąć. Prowadzimy monitoring dróg, które są eksploatowane ze względu na objazdy. Lustro na ul. Górniczej będzie zamontowane .
Radnemu Antonowiczowi -  motocyklistów trudno złapać na gorącym uczynku. Spróbujemy włączyć mieszkańców, którzy informowaliby o takich incydentach.
Radnemu Banaszkowi – w budżecie miasta jest  kwota na kamery. Pomysł zorganizowania „Dnia Bombki” od dłuższego czasu jest rozważany. Chcemy aby był to kiermasz świąteczny. Na  zakup pompy dla Straży Pożarnej w ramach inwestycji modernizacji oczyszczalni jest już za późno.
Radnemu Wilczyńskiemu – zarządzenia są na stronie internetowej miasta. Urząd  zatrudnia Kancelarię Prawną.
Radca Prawny Barbara Szynkowska  wyjaśniła, że w sprawie Pana Barana  gmina wygrała w 60% - przysługuje jeszcze skarga kasacyjna. W sprawie Pana Galińskiego gmina wygrała w 80 %. Ostatnio na wszystkich portalach  zrobiono na nią nagonkę. Proszę wszystkich o powstrzymanie się z uwagami do zakończenia spraw.
Radny Wilczyński  zauważył, że było słowo Pani Radczyni, że sprawy wygramy a my na dzień dzisiejszy mamy do oddania 600 tys. zł. Ponadto dodał, że zaświadczenia dodaje się  na podstawie opinii rzeczoznawców.
Jeżeli chodzi o ul. Basztową 4 – wyjaśniał dalej Burmistrz – chcemy sprzedać obiekt w przetargu z użytkowaniem wieczystym i z gwarancją, że nowa budowla powstanie.  Proszę Pana radnego o wskazanie gdzie znaki nie zostały obcięte równo z chodnikiem i stwarzają zagrożenie.  Przejście na ul. Stromej – o ile pamiętam tam przejścia nie powinno być.
Radnemu Bogdanowi Łoś -  problem motocyklistów jest duży w lesie. Jestem gotowy do przekazania przemyśleń jak zredukować ten proceder.

Jeżeli chodzi o finansowanie takich jednostek jak policja czy straż pożarna  to trzeba się zastanowić, kto ma je finansować. Są to jednostki państwowe a wychodzi na to, że powinien to zrobić samorząd, który ma zadania własne do realizacji. My powinniśmy im kupić kamerę termowizyjną, pompę, drabinę itp. a gdzie realizacja naszych zadań? Zdajemy sobie sprawę, że są to urządzenia bardzo potrzebne podczas akcji.
Skarbnik Miasta Grażyna Soja  dodała, że obowiązkiem gminy jest wyposażenie w sprzęt OSP, natomiast Państwowa  Straż Pożarna jest finansowana przez Państwo.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski – przypomniał, że nie bez przyczyny te jednostki są państwowe. Mimo tego jako samorząd staramy się pomagać w miarę możliwości zarówno my jak i RPK. Mamy swoją Jednostkę Poszukiwawczo – Ratowniczą.
Stan Przedszkola nr 1 – po ubiegłorocznej Komisji radni Słaby i Dobosz  oferowali bardzo dużą pomoc.  Sprawa e-dzienników w szkołach, ten problem był podnoszony, natomiast założenie monitoringu w SzP Nr 1 -  są dyżury nauczycieli i to powinno problem rozwiązać.

AD. 8 – SPRAWY RÓŻNE.

Radny Władysław Grocki  zgłosił następujące 4 tematy:
1. Czy wiadomo coś więcej na temat przetargu na obwodnicę,
2. Jechałem dolną częścią drogi w kierunku Jerzmanic, jest to droga wojewódzka. Na tym odcinku większość  drzew a właściwie konarów wisi nad jezdnią – może coś się stać.
3. Otrzymaliśmy zaproszenia na dzień 1 marca – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych -  bądźmy na uroczystościach.
4. To co zaprezentowano podczas spektaklu „Klątwa” myślę, że nie powinniśmy przejść wokół sprawy obojętnie.
Radny Józef Banaszek  dodał, że sprawa jest bulwersująca. Zachodzi pytanie, czy twórca nie pochodzi z kręgów muzułmańskich.

Odpowiadając na pytania radnego Grockiego Burmistrz  wyjaśnił: przetarg na  budowę obwodnicy jest rozpisany, otwarcie kopert będzie 3 kwietnia.  Droga do Jerzmanic jest drogą wojewódzką, w sprawie drzew damy znać do DSDiK.
Byłbym ostrożny z wydawaniem sądów nad działaniami ludzi kultury.

Wobec wyczerpania się porządku obrad o godz.15.50  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła sesję za zamkniętą.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Protokółowała:
Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXV.2017 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 23 lutego 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:29.03.2017 09:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:29.03.2017 09:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 41