UCHWAŁA NR 0007.XXVI.216.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446.)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 20.065, -w tym:
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę  20.065,-zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zmniejsza  się wydatki ogółem o kwotę 20.065, -w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.504,-
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę  40.569, -zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.    
§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr 007.XXIII.187.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały Nr 007.XXIII.187.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVI.216.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:31.03.2017 09:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:31.03.2017 09:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 152