UCHWAŁA NR 0007.XXVI.218.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze gminy, prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, mających siedzibę na obszarze gminy, prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, a także przez inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze gminy, prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa z siedzibą w Złotoryi przy ul. Wilczej 41 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego z siedzibą przy ul. Wilczej 41 w Złotoryi na następujących  warunkach:
1) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.
2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
3) Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa w Złotoryi zakończy działalność z dniem  31 sierpnia 2017 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVI.218.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:31.03.2017 09:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:31.03.2017 09:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 169