Uchwała Nr XLII / 283 / 2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 2 marca 2006 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.


Na podstawie art. 176 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia
    zysku mogą otrzymać z budżetu Miasta Złotoryja dotacje na cele publiczne związane
    z realizacją zadań gminy innych niż określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na realizację zadań określonych w art. 4
    ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2.

Ilekroć jest mowa w uchwale o:
1) gminie - rozumie się przez to Urząd Miejski Złotoryja;
2) Burmistrzu - rozumie się przez Burmistrza Złotoryi,
3) Radzie Miejskiej - rozumie się przez to Radę Miejską w Złotoryi,
4) podmiocie - rozumie się przez to podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych,
    nie działający w celu osiągnięcia zysku, prowadzący działalność statutową związaną
    z  realizacją zadań gminy, o którym mowa w § 1,
5) wydziale merytorycznym - rozumie się przez to właściwy wydział merytoryczny Urzędu
    Miejskiego w Złotoryi.

§ 3.

1. Podmiot składa wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do uchwały w terminie do dnia 15 września poprzedzającego rok budżetowy.
2. W przypadkach szczególnych, wymagających uzasadnienia w formie pisemnej, wniosek może być złożony po upływie ww. terminu.
3. Do wniosku powinien być dołączony statut lub inny dokument organizacyjny
i rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.
4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie     pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.
5. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
6. Niezłożenie wskazanych dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji.

§ 4.

Sprawy związane z postępowaniem w sprawie przyjmowania wniosków, przyznawaniem dotacji z zachowaniem zasady jawności i postępowania prowadzone są w wydziale merytorycznym.

§ 5.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz uwzględniając w szczególności:
1. zgodność zadania z zadaniami gminy, określonymi ustawami lub uchwałami,
2. wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań zleconych podmiotom, o których mowa w § 1,
3. cenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania,
4. ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot,
5. analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim,
z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji i rozliczenia otrzymania na ten cel środków.

§ 6.

1. Zlecenia zadania i udzielenie dotacji podmiotowi następuje na podstawie umowy zawartej
    pomiędzy gminą a podmiotem reprezentowanym przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 4.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
1) dokładne oznaczenie stron umowy,
2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, termin
i miejsce jego realizacji,
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,
4) wysokość dotacji jaką gmina przekaże podmiotowi, tryb płatności i termin jej przekazania,
5) ustalenie zasad i terminów rozliczeń udzielonej dotacji,
6) tryb kontroli wykonywania zadania,
7) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,
8) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzonej ze strony przekazującego dotację,
9) zobowiązanie podmiotu do realizacji przedmiotu dotacji przestrzegając ustawy Prawo zamówień publicznych,
10) określenie sankcji z tytułu nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w umowie,
11) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku przeznaczenia jej na inne cele niż określone w umowie,
12) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz termin zwrotu w przypadku częściowego niewykonania zleconego zadania
3.. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą stron, możliwość zmian w ciągu
     roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie aneksu do umowy.
5. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem niezwłocznym w przypadku nieterminowego
    wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy
    stanowi wynik kontroli wykonania umowy.

§ 7.

1. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanej
    dotacji na realizację zadania oraz wydatków związanych z jej realizacją.
2. W  przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji,
     niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi.
3. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 2 następuje w terminie ustalonym
    w umowie, nie dłuższym niż do 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, 
    na konto bankowe gminy, wskazane w umowie.

§ 8.

1. Udzielenie dotacji przez burmistrza odbywa się po uchwaleniu przez Radę Miejską
    uchwały budżetowej na dany rok, jednakże warunkiem jest rozliczenie się podmiotu
    z przyznanej dotacji dotyczącej roku poprzedniego.
2. Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w kilku ratach, w zależności od
    specyfiki wykonywanego zadania i postanowień umowy. Przekazanie kolejnej raty
    środków następuje po rozliczeniu poprzedniej.

§ 9.

1. Podmiot obowiązany jest do złożenia rozliczenia zadania, według wzoru stanowiącego
    załącznik nr 2 do uchwały, w terminie do 30 dni po zakończeniu zadania lub jego części.
2. Wydział merytoryczny w terminie do 30 dni od wpływu do wydziału rozliczenia, o którym
     mowa w ust. 1, dokonuje kontroli prawidłowości tego rozliczenia pod względem
     formalnym, rachunkowym i merytorycznym i wnioski przedkłada do Skarbnika
     i Burmistrza Miasta

§ 10.

1. Wydział merytoryczny obowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania 
    zadania na zasadach określonych w umowie, w szczególności w zakresie:
   1) sposobu realizacji zadania zleconego,
   2) gospodarowania przekazaną dotacją,
   3) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów zleconego zadania
2. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz prowadzonego nadzoru wydział
    merytoryczny dokonuje oceny:
   1) stanu realizacji zadania,
   2) prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji na realizację zadania.

§ 11.

Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyjmowania wniosków, przyznania
i rozliczenia dotacji poprzez publikację wszelkich materiałów związanych z dotacją
w Biuletynie Informacji Publicznej gminy .


§ 12.

Traci moc uchwała Nr XXV/157/04 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław  Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLII / 283 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:14.03.2006 11:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:14.03.2006 10:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 80