Protokół Nr 0002.XXVI.2017
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 30 marca 2017 r.

Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13.30 otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara, która stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych ( nieobecna usprawiedliwiona  radna A.Zawiślak – przebywa w sanatorium) co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitała  przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, Dyrektora ZOKiR  Zbigniewa Gruszczyńskiego, Radcę Prawnego Barbarę Szynkowską, przedstawiciela lokalnego medium.

AD. 1 – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski  zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o prognozie  finansowania.
Projekt był omawiany na Komisji Budżetu i Finansów.
Projekt uchwały otrzymał nr roboczy 6.9.

Radni w głosowaniu:
za – 13    przeciw -  0    wstrzymało się – 1   ( W.Wilczyński)
przyjęli zaproponowany porządek obrad sesji, który przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z wykonania uchwał Rady.
4. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji  w 2016 
6. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017,
- w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Złotoryi dotyczącego rewitalizacji linii kolejowej relacji Jelenia góra – Wleń – Lwówek Śląski – Złotoryja – Legnica,
- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2017 roku”,
- w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
- w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
- zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej, zmienionej  Uchwałą  Nr 0007.XXI.172.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia
27 października 2016 r.
- w sprawie zlecenia załatwienia  skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.186.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.

AD. 2 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.

Radni jednogłośnie  /za – 14/  przyjęli Protokół Nr 0002.XXV.2017 z sesji Rady, która odbyła się w dniu 23 lutego br.

AD. 3 -  SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY.

Z upoważnienia  Burmistrza Miasta  sprawozdanie złożył Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński. 
Na poprzedniej sesji Rada podjęła 8 uchwał. Wszystkie uchwały zostały przesłane do Wojewody Dolnośląskiego oraz 1 do RIO. Uchwały dot. organizacji placówek  oświaty zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym województwa. Pozostałe są realizowane na bieżąco.
Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik do protokołu.

AD. 4  WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Józef Banaszek :
1. W Rynku Dolnym na chodniku (na wysokości dawnej „Modnej Pani”) stoi mnóstwo słupków ze znakami drogowymi tak, że nie można przejechać wózkiem. Dotyczy to także innych miejsc w mieście. Trzeba to sprawdzić i znaki poprzenosić.
2. Na ul. Krzywoustego nastąpiła potężna wycinka drzew, mieszkańcy pytają kto to robi i dlaczego?

Radny Adam Bartnicki:
Radny Bartnicki  poinformował, że na Komisję Spraw Społecznych w dniu 28 marca br. zaproszony był Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.  Przedstawiciel DSDiK nie przyjechał a szkoda, bo radni mieli szereg pytań dotyczących prowadzonych na ulicach miasta remontów.

1. Mieszkańcy miasta pytają kto wyraził zgodę na organizowanie imprezy biegowej  w środku miasta w godzinach szczytu.  Na dodatek był to piątek 
i zdezorganizowało to  ruch w mieście. Czy na przyszłość bierze się pod uwagę
alternatywne inne miejsca na tego typu imprezę.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  poparła wniosek radnego Bartnickiego. W piątek ulice w mieście były zablokowane, nie było możliwości wyjazdu z ul. Kościuszki.

Radny Waldemar Wilczyński przekazał na piśmie Burmistrzowi Miasta następujące sprawy:
1. Wyremontować tablicę informacyjną „szlaku Św. Jadwigi” przy klasztorze franciszkanów ( tablica w bardzo złym stanie technicznym – wybita częściowo  pleksa, nieczytelny opis, zardzewiałe elementy stalowe – 
widoczny tam jest herb miasta) - TMZZ, Miasto Złotoryja,
2. Wyremontować dojście oraz schody na targowisko miejskie przy ulicy Staromiejskiej- nawierzchnia częściowa gruntowa, częściowo betonowa w bardzo złym stanie technicznym, schody mają liczne ubytki płytek oraz  etonu. Są w bardzo złym stanie technicznym,
3. Uporządkować betonowe klomby zieleni przy ul. Staromiejskiej – są zanieczyszczone oraz zarośnięte,
4. Zwracam się w wnioskiem o wycinkę drzewa – dębu na nieruchomości działka nr 90, obręb 3 przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego , której właścicielem jest  Gmina Miejska Złotoryja. Mieszkańcy napisali w tej sprawie do niego prośbę.
Następnie zgłosił wniosek aby na Komisji Gospodarczej zająć się nowym Regulaminem Cmentarza Komunalnego. Nowy regulamin wprowadza drastyczną
podwyżkę cen.
Radny Władysław Grocki:
1. Zapytał o hasło „Galiński” – informacje w internecie są różne na ten temat.
2. Nad Zalewem wykończenie dróżek jest popękane i ostre, może być niebezpieczne dla dzieci,
3.Na Górce Mieszczańskiej tablica informująca o zabytku przyrody jest zniszczona.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara -   zgłosiła potrzebę  zwiększenia w mieście liczby koszy na śmieci.
Radna Irena Mundyk   wystąpiła z propozycją postawienia na ul. Basztowej
ławek. Ponadto poinformowała, że na Kom. Gospodarczej poruszyła sprawę  ilości koszy na śmieci w mieście.

AD.5 - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZŁOTORYJSKIEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W ROKU 2016.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  przypomniała, że działalność merytoryczna  ZOKiR  była szczegółowo omówiona na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej . W związku z tym Dyrektor ZOKiR  Zbigniew Gruszczyński
zaprezentował za pomocą wizualizacji  działalność w roku 2016. Prezentuję tu imprezy własne – powiedział. Trzeba pamiętać, że współorganizujemy także imprezy o charakterze miejskim.
Radny Marcin Gagatek  zapytał, czy jest pomysł na zorganizowanie w ZOKiR 
minikawiarenki?
Dyrektor Zbigniew Gruszczyński  wyjaśnił, że na zapytanie ofertowe zgłosiła się 1 osoba ale na przeszkodzie  stanęła sprawa sprzedaży popcornu. Następnie dodał, że  w czasie wakacji będzie odnowiona sala widowiskowa.
Radny Andrzej Kocyła podziękował dyrektorowi za pomoc , za 11 lat pomocy w organizowaniu imprez  na poziomie krajowym i międzynarodowym w wyciskaniu sztangi leżąc.
Radny Józef Banaszek  zaproponował  zmianę tła na plakacie  zapraszającym mieszkańców na wigilię w mieście. Od lat tłem plakatu jest obraz przedstawiający 7 śpiewających mieszczan. W międzyczasie powstało dużo nowych obrazów w tym namalowanych przez złotoryjan. Może trzeba ogłosić konkurs na plakat.
Radny Władysław Grocki  powiedział, że nie słyszał negatywnej opinii na temat
pracy ZOKiR-u, organizowane imprezy są oceniane pozytywnie. Następnie zapytał, czy jest już zamknięta  sprawa wykonawców muzycznych na Majówkę.
Dyrektor Zbigniew Gruszczyński  wyjaśnił, że głównych wykonawców wybierają mieszkańcy w internecie. Zespół Mario nie był zgłoszony.
Radny Franciszek Słaby  podziękował za wspólną pracę  przy różnych imprezach miejskich organizowanych od lat.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  złożyła gratulacje za dotychczasową działalność pod adresem dyrektora i pracowników.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła przerwę w obradach od 
godz. 14.10 do godz. 14.20.

O godz. 14.25 obrady wznowiono.

AD. 6 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Radna Irena Mundyk, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przekazała, że radni na posiedzeniu Komisji w dniu 27 marca zapoznali się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie. Wyjaśnień udzielała Naczelnik Wydziału Halina Ulanowska. Członkowie Komisji głosami:  za – 10     przeciw – 0   wstrzymało się -2
skierowali projekt uchwały na sesję rady.
Radny Władysław Grocki  zapytał dlaczego  w budżecie na rok 2017 mamy podaną kwotę na utrzymanie zieleni w mieście a już w uchwale mamy zwiększenie tej kwoty.
Skarbnik Miasta Grażyna Soja wyjaśniła, że faktura za grudzień ( wpłynęła 31.XII.)  była zapłacona w styczniu. Zwiększają się też wydatki związane z zakupem kwiatów.
Radny Waldemar Wilczyński   poprosił o wyjaśnienie  podanej w uchwale darowizny na rzecz miasta w wysokości 10 tys.zł. Jaka to jest działka i gdzie?
Skarbnik Grażyna Soja  wyjaśniła, że jeden z mieszkańców wyszedł z inicjatywą  aby dopłacić do remontu drogi Karola Miarki. Jest to darowizna finansowa.
Rada w głosowaniu:
za  - 14    przeciw -   0    wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVI.216.2017  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej  Dariusz Dobosz  poinformował, że Komisja  przeanalizowała projekt uchwały w sprawie rewitalizacji linii kolejowej i głosami  za – 9    przeciw -  0    wstrzymało się -  2  skierowała projekt uchwały na sesję Rady.
Radny Wilczyński  zapytał, czy inne samorządy są zainteresowane tym programem?
Burmistrz  odpowiedział, że zainteresowani to gminy Pielgrzymka, Krotoszyce, Złotoryja, Legnica, Jeżów Sudecki i Jelenia Góra. Gminy te będą podejmować uchwałę.
Gminy Świerzawa i m. Wojcieszów  nie są zainteresowani.
Radny Władysław Grocki   przekazał, że często przygląda się linii kolejowej, gdzie od czasu do czasu jeżdżą pociągi towarowe i stwierdza, że aby pociąg  osiągnął odpowiednią prędkość to trzeba więcej zainwestować a podawane szacunki finansowe są – jego zdaniem - za małe.
Radna Irena Mundyk  zapytała, czy ktoś z radnych był na dworcu w Legnicy. Budynek z zewnątrz jest piękny ale wewnątrz stan np. peronów  jest fatalny.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski – poinformował, że 10 kwietnia  w naszym Urzędzie ma odbyć się konferencja na temat finansowania programu funkcjonalno – użytkowego rewitalizacji linii kolejowej.. Na dworcu w Legnicy jest coraz więcej ludzi, stan dworca nie jest naszą ideą fix. Stanie się to koniecznością.  W tej chwili nikt nam nie każe  wykładać na program milionów – będzie to finansowane ze strony Państwa.
Radny Józef Banaszek  przypomniał, że kiedyś było odgałęzienie torów w kierunku „Leny”. Czy nie można  by reaktywować tego dojazdu  do Strefy.

Rada w głosowaniu:
za – 10     przeciw -   0     wstrzymało się -  4 ( I.Mundyk, W.Wilczyski, A.Bartnicki, E.Miara)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVI.217.2017 w sprawie stanowiska Rady Miejskiej
w Złotoryi dotyczącego rewitalizacji linii kolejowej relacji Jelenia Góra – Wleń –Lwówek Śląski – Złotoryja – Legnica.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Andrzej Kocyła
poinformował Radę, że na posiedzeniu Komisji  omówiony  był projekt uchwały
w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego.
Członkowie Komisji jednogłośnie  zadecydowali o skierowaniu projektu na sesję.
Rada w głosowaniu:
za – 14     przeciw -    0      wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVI.218.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki   stwierdził, że  Komisja analizowała program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i jednogłośnie skierowała projekt uchwały pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu: 
za  - 14     przeciw -   0     wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVI.219.2017  w sprawie  uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2017 roku”.

Przewodniczący Komisji Dariusz Dobosz poinformował, że Komisja dokonała analizy projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego i jednogłośnie ( za 12) skierowała go pod obrady Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 14     przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXVI.220.2017  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz  poinformował, że radni  na posiedzeniu Komisji szczegółowo zapoznali się z materiałem RPK uzasadniającym podwyżkę cen wody i ścieków oraz z wnioskiem Burmistrza popierającym podwyżkę. W wyniku głosowania 4 radnych było za projektem uchwały, 7 radnych było przeciwnych a 2 wstrzymało się od głosu.
Radni w głosowaniu:
za – 4 ( F.Słaby, W.Grocki, L.Antonowicz, D.Dobosz)
przeciw -  7 (J.Banaszek, A.Kocyła, Ł.Łuniewski, E.Miara  I.Mundyk,  S.Pazera, W.Wilczyński)
wstrzymało się -  3  ( B.Łoś, A.Bartnicki, M.Gagatek)
nie podjęli uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu 24 marca br. powiedział  Przewodniczący Komisji Dariusz Dobosz -  radni analizowali projekt uchwały w sprawie Stref Płatnego Parkowania  i jednogłośnie  skierowali go na sesję Rady.
Rada w głosowania:
za – 14      przeciw -   0     wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVI.221.2017  zmieniającą Uchwałę Nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dni 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników  drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej, zmienionej Uchwałą Nr 0007.XXI.172.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r.

Radni w głosowaniu:
za – 12    przeciw -  0 wstrzymało się -   2 ( W.Grocki, M.Gagatek)
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXVI.222.2017 w sprawie zlecenia załatwienia skargi na działalność  Burmistrza Miasta Złotoryja.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 27 marca dokonała analizy projektu uchwały
 w sprawie zmian w prognozie finansowej gminy. Wyjaśnień udzielała Naczelnik Wydziału Halina Ulanowska. Radni głosami: za – 10    wstrzymało się – 2 skierowali projekt uchwały na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14       przeciw -   0     wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVI.223.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.186.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

AD. 7 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI , INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski  poinformował, że wyczerpujących odpowiedzi na zapytania radnych udzieli na piśmie Niemniej jednak w kilku zdaniach postara się wyjaśnić poruszane problemy.
Radny Józef Banaszek - sprawa wycinki drzew na ul. Krzywoustego jest  do ustalania.
Radny Adam Bartnicki - nie odpowiadam za to, że przedstawiciele DSDiK nie dojechali na posiedzenie. Impreza w mieście odbywała się w ramach Igrzysk Sportów Nieolimpijskich. Decyzję wydało Starostwo. Organizator nie wywiązał się  ze zobowiązań. Był taki okres, że część imprez była organizowana Nad Zalewem, ale to też nie spotkało się z akceptacją mieszkańców. Nie można  wyrzucić z miasta wszystkich imprez. Np. Wyścig Szlakiem Grodów Piastowskich – stanowi dużą promocję miasta. Będziemy dbać o to, żeby imprezy były jak najmniej uciążliwe.
Radny Waldemar Wilczyński – zostało zmienione zarządzenie w sprawie 
Regulaminu Cmentarza Komunalnego. Część opłat może wzrosła ale innych wcale nie będzie jak np. za dochówki. Jestem otwarty na dyskusję na ten temat.

Radny Władysław Grocki – sprawa Pana Grzegorza Galińskiego była już omawiana. Jest apelacja, będziemy walczyć o uznanie naszych racji. Pomosty nad zalewem będą zdejmowane i szlifowane. Górka Mieszczańska – sprawdzimy w jakim stanie jest tablica.
Radca Prawny Barbara Szynkowska   omówiła przebieg  sprawy sądowej Pana Grzegorza Galińskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara -  co roku dokładamy kosze na śmieci. Np. na ul. Wyszyńskiego kosze są ustawione co 50 m ale ludzie i tak rzucają śmieci nie do kosza. Proszę o przekazanie sugestii gdzie kosze dostawić.

Radna Irena Mundyk – proszę przekazać mieszkańcom, że  ławeczki wstawimy ale czy mieszkańcy ul. Basztowej nie będą protestowali?

Radny Waldemar Wilczyński – schody koło targowiska, porządkowanie klombów rozpocznie się kiedy przyjdą pracownicy interwencyjni. Drogi wojewódzkie są sprzątane dopiero w maju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  zapytała, czemu po sprzątaniu ulic nie wywożą od razu kupek piasku ale zostawiają je przy krawężnikach.

AD. 8 SPRAWY RÓŻNE.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  złożyła  wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 15.45  Przewodnicząca Rady Miejskiej  Ewa Miara  ogłosiła sesję za zamkniętą.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Protokółowała:
Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXVI.2017 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 marca 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.04.2017 11:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.04.2017 11:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 51