UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.232.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie przystąpienia do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp.  z o.o. z siedzibą w Lubawce i objęciu w niej przez Gminę Miejską Złotoryja udziałów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. f i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 573) Rada Miejska w Złotoryi  uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Miejską Złotoryja do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce .
§ 2. 1. Wyraża się zgodę na objęcie przez Gminę Miejską Złotoryja  w Spółce firmie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce 1230 udziałów  o wartości nominalnej po 500,00 zł ( pięćset) każdy i pokrycie ich  gotówką:
a) w kwocie 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do dnia 30.06.2017 r.
b) w kwocie 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 30.06.2018 r.
c) w kwocie 265 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do dnia 30.06.2019 r.
2. Zobowiązanie Gminy Miejskiej Złotoryja z tytułu wniesienia wkładu w wysokości  615 000 zł (słownie: sześćset piętnaście tysięcy złotych) w zamian za objęcie udziałów, o których mowa w ust.1 , zostanie pokryte z wydatków własnych Gminy.
§ 3. Do złożenia oświadczenia w imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja  o objęciu przez Gminę:
a) 200 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy ,
b) 500 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy,
c) 530 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy, upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.232.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce i objęciu w niej przez Gminę Miejską Złotoryja udziałów.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:31.05.2017 10:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:31.05.2017 10:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 229