Protokół Nr 0002.XXVIII.2017
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 30 maja 2017 r.

Na podstawie  art. 20 ustawy o samorządzie gminnym o godz. 13.30  sesję Rady Miejskiej w Złotoryi otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara. Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych( nieobecny radny Andrzej Kocyła) co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.  Przywitała przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, Kierowniczkę Przychodni Rejonowej Marię Filipowicz, Gł. Księgową Przychodni Bożenę Podniesińską, przedstawicieli lokalnych mediów i pozostałych zaproszonych gości.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Franciszek Słaby odczytał list gratulacyjny, który został wręczony Pani Barbarze Lenart za organizację pikniku na Górce Mieszczańskiej w dniu 2 maja br. 
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski  podziękował za zorganizowanie pikniku.
Złotoryja to miasto aktywnych mieszkańców – powiedział – i taką inicjatywę wspieramy.
Pani Barbara Lenart podziękowała radnym za wsparcie finansowe pikniku i wręczyła Przewodniczącej Rady petycję mieszkańców w sprawie rewitalizacji parku Górka Mieszczańska w Złotoryi. Przewodnicząca petycję odczytała.
Pani Barbara Lenart wręczyła Burmistrzowi teczkę ze 1100 podpisami mieszkańców miasta popierającymi rewitalizację Górki Mieszczańskiej.

Burmistrz Robert Pawłowski  zaproponował, aby wspólnie z mieszkańcami usiąść i określić co tam chcemy zrobić. Trzeba to wycenić bo wszystko jak zawsze obija się o pieniądze. Cieszą mnie takie inicjatywy społeczne ale chciałbym aby się to odbyło przed debatą na temat budżetu.

Pan Roman Gorzkowski  zaapelował o rozwagę w sprawie wpisania Górki Mieszczańskiej do rejestru zabytków. Ten teren od lat jest kłopotem władz. Często  status zabytków utrudnia uzyskanie środków zewnętrznych. Miasto w tej chwili stara się o środki na Muzeum Historii Miasta. Może więc starać się o środki na objęcie ochroną zabytków fundamentów szubienicy, które znajdują się na Górce Mieszczańskiej. Wpisanie do rejestru zabytków nakłada na miasto duże obowiązki. Jeżeli jednak władze  zdecydują się na złożenie wniosku do konserwatora zabytków to służę pomocą…

O godz. 13.45 na sesję przybył radny Andrzej Kocyła – stan Rady – 15 osób.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

AD.1 – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD.

Radni w głosowaniu: za -  15    przeciw -  0    wstrzymało się   -  0
przyjęli  zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady.
4.Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5.Przychodnia Rejonowa w Złotoryi. Opieka zdrowotna w mieście.
6. Podjęcie pakietu uchwal:
6.1. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok,
6.2. – w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.186.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
6.3. - w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi,
6.4. - w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Złotoryjskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Złotoryjski Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi,
6.5. – w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryi,
6.6. - w sprawie przystąpienia do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce i objęciu w niej przez Gminę Miejską Złotoryja udziałów,
6.7. – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
6.8. – w sprawie zlecenia załatwienia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja,
7. Odpowiedzi  na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy  różne.

AD. 2 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.

Rada w głosowaniu: za - 15   przyjęła Protokół Nr 0002.XXVII.2017 z sesji, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2017 r.

AD.3 – SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA  Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY.

Sprawozdanie złożył Burmistrz Miasta Robert Pawłowski. Na poprzedniej sesji
- powiedział – radni uchwalili 3 uchwały. Uchwały zostały przesłane do Wojewody, a 1 z nich /zmiany w budżecie/ do RIO. Uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi przesłano do skarżącej się. Trzecia uchwała to zlecenie na rozpatrzenia skargi, jej realizacją zajęła się Komisja Rewizyjna Rady.

AD.4 – WNIOSKI, INTERPELAJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Marcin Gagatek  złożył następujące  zapytania :
1. Kiedy będzie uporządkowany teren wokół stawu za szpitalem?  Porosła tam wysoka trawa, miejsce jest bardzo zaniedbane.
2. Czy jest rozważane doprowadzenie wody do tego stawu ?
3. Kiedy będą wykonane kratki odpływowe  wód opadowych na ul. Pomorskiej i Wielkopolskiej. W przypadku dużych opadów teren jest zalewany wodą.
4. Na ul. Śląskiej jest rozkruszony asfalt. Czy będzie to zrobione i kiedy?
5. Czy wiadomym jest , że Zarząd Powiatu złożył pismo do DSDiK w sprawie budowy chodnika na ul. Grunwaldzkiej?
6. Czy to prawda, że na trybunach modernizowanego stadionu jest tylko 200 miejsc ?
7. Koło Szk. Podstawowej nr 3 w godzinie rozpoczęcia nauki tworzą się korki, ponieważ rodzice podjeżdżają z dziećmi a w tym czasie RPK wywozi śmieci. Jest niebezpiecznie. Proszę zwrócić się do Prezesa RPK o zarządzenie wcześniejszej lub parę minut późniejszej wywózki śmieci.

Radny Adam Bartnicki:
1. Na ul. Legnickiej zalega piach po zimie. Wysłałem w tej sprawie pismo do
     DSDiK o uporządkowanie ulicy, mieszkańcy miasta  dzwonią tam również.
 2. Mieszkańcy ul. Krzywoustego wystąpili z petycją o zmianę znaków. Do znaku
      „prawoskręt” dodać strzałkę  co umożliwi  bezpieczny wyjazd.
3. Do 30 maja proszę zgłaszać inicjatywy odnośnie  zmiany infrastruktury.
4. Zgłaszam potrzebę budowy drogi ul. Wiejskiej. Treść petycji stanowi załącznik do protokołu.

Radny Bogdan Łoś  zapytał;
1. Czy jest możliwość  żeby firma, która malowała pasy nie robiła tego w samo 
    południe?
2. Na ul. Legnickiej robią się niebezpieczne zjazdy, asfalt  jest pofałdowany.
3. Mieszkańcy ul. Piastowej pytają kiedy będzie doprowadzona do ich domów
     woda.
4. Proszę o wystąpienie do DSDIK o wycięcie drzew wiszących nad ulicami.

Radny Waldemar Wilczyński  zgłosił  następujące zapytania;
1. Czy prawdą jest, że most przy ul. Chojnowskiej będzie dalej zamknięty?
2. Na jakim etapie jest projekt przebudowy pl. Reymonta i wybudowanie ronda?
3. Czy jest propozycja zagospodarowania zaplecza budynków przy ul. Cmentarnej?
4. Na jakim etapie jesteśmy w sprawie zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego?

Radny Franciszek Słaby  zgłosił :
1. Na ul. 11 Listopada podczas remontu jezdni jedna z dziur nie została zasypana.
2.  Zwróciłem uwagę na wycinkę drzew. Uważam, że to nie jest właściwy okres
    na takie prace.
3. Place zabaw dla dzieci trzeba kosić częściej. Wysoka trawa uniemożliwia korzystanie z placów.

Radna Agnieszkia Zawiślak zwróciła uwagę na następujące sprawy:
1. W czasie Mistrzostw w Płukaniu Złota  miejsce zakwaterowania ekip było bardzo nieuporządkowane, wysoka trawa .
2. Toi – Toie nad Zalewem są w okropnym stanie, nie można do nich wejść.
3. Dołączam do protokołu 12 zdjęć stanu pomostu plastikowego Nad Zalewem.

Ponadto zgłosiła na piśmie do protokołu  następujące interpelacje:
1. Podczas spotkania z mieszkańcami w 2016 r. uzgodniono, że zostanie
zagospodarowane podwórze ulic: Piłsudskiego,  Mickiewicza, Przelot i placu
Matejki w Złotoryi. Proszę o przedstawienie planu realizacji i terminu wykonania prac. Kiedy zostanie w tym miejscu umieszczona kamera monitoringu miejskiego.
2. Oświetlenie ul. Cichej w Złotoryi. W budżecie są zabezpieczone środki na ten
cel, kiedy zostanie zrealizowane?
3. Proszę o zabezpieczenie w budżecie na 2018 rok środków na poczet partycypacji w kosztach przy budowie chodnika dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi.
4. Proszę o przedstawienie radnym kosztów jakie poniosła gmina, w związku z zorganizowanym a dniu 27 kwietnia 2017 r. konkursu dla najlepszych firm
w mieście i  powiecie złotoryjskim.

Radna Irena Mundyk  zgłosiła :
1. Konieczność  umieszczenia dodatkowych koszy na śmieci „Pod Lipkami”,
problem został zgłaszany kilkakrotnie, brak reakcji.
2. Proszę o wyjaśnienie dlaczego inwestujemy w kolejne siłownie a nie skupiamy się na potrzebach wszystkich mieszkańców. Za te pieniądze można było doświetlić przejście dla pieszych przy ul. Kościuszki i Wojska Polskiego.
3. Czy Burmistrz ma wiedzę na temat podwyżek płac jakie miały miejsce w RPK.
Czy jest prawdą, że pracownicy najniższego szczebla ich nie otrzymali.
4. Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości skarpy graniczącej z ogrodami działkowymi przy ul. W.Polskiego.
5. Boisko na ul. Broniewskiego  wymaga oczyszczenia – jest tam pełno grubego żwiru co jest niebezpieczne dla dzieci.
6. Ile kosztowały te donice z drzewami w Rynku?
7. Na ul. Słowackiego 5a zapadał się chodnik. Musiano to zasypywać dwukrotnie bo za pierwszym razem chodnik znowu się zapadł. Czy nie można takich rzeczy zrobić od razu porządnie i nie podrażać kosztów.
8. Proszę o podanie ile pieniędzy przeznaczono na Bieg Wulkanów oraz Piknik Historyczny ?

Radny Dariusz Dobosz  zgłosił, że mimo kilkakrotnych  monitów trawa na ul.
Leszczyńskiej nie został wykoszona.

Radny Józef Banaszek stwierdził, że ma pretensje do zespołu AFROMENTAL występującego w czasie Dni Złotoryi. Wulgaryzmy jakimi posługiwali się członkowie zespołu drażniły mieszkańców.

Radny Władysław Grocki  poruszył następujące sprawy:
1. Czy w roku ubiegłym były też problemy z wykaszaniem, czy może  pracowników jest za mało?
2. Są pretensje mieszkańców o umieszczenie Wesołego Miasteczka koło kościoła.
3. Nie podobało mi się, że w momencie otwarcia Dni Złotoryi nie wpuszczano ludzi  pod scenę.
4. Na plakacie  informującym o Dniach Złotoryi nie było zamieszczonej informacji o mszy św. o godz. 16-tej.
5. Ostatnio w mieście były przerwy w dostawie wody. Informacja o tym była zamieszczona w internecie ale nie każdy ma internet. Czy nie można tego ogłaszać jak kiedyś z samochodu.


Radna Irena Mundyk – przypomniała, że w roku ubiegłym było spotkanie na ul. Mickiewicza i tam nic nie zostało zrobione.
Radna Agnieszka Zawiślak  zapytała, z czego wynikają takie duże zaległości w koszeniu trawy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara   przekazała, że na ul. Legnickiej,
za torami , wisi zniszczony baner. Proszę o ustalenie  czyj jest i interweniować
u właściciela o jego zdjęcie.

AD. 5 – PRZYCHODNIA REJONOWA W ZŁOTORYI. OPIEKA ZDROWOTNA W MIEŚCIE.

Szczegółowe  sprawozdanie z działalności Przychodni Rejonowej w Złotoryi za
 rok 2016 zostało złożone i omówione na posiedzeniach Komisji Rady :   Spraw Społecznych oraz Budżetu i Finansów. Kierownik Przychodni Maria Filipowicz 
przypomniała o podstawowych świadczeniach zdrowotnych świadczonych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Omówiła nowe zakupy a mianowicie cyfrowy aparat USG z trzema głowicami, nowe unity stomatologiczne  wraz z wyposażeniem do gabinetów szkolnych.  W budynku Przychodni przeprowadzono malowanie poczekalni oraz wymianę płytek  posadzkowych w pomieszczeniach sanitarnych. Dużą popularnością cieszy się
rejestracja elektroniczna. Do chwili obecnej ponad 1000 osób ma założone konta do e-rejestracji.
Na pytanie Radnego  Bogdana Łoś -  dlaczego badania dodatkowego przepływu tętnic jest płatne  -  Kierownik Przychodnia Maria Filipowicz  odpowiedziała, że nie jest to podstawowa działalność przychodni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  podziękowała za  złożone sprawozdanie.
Ogłosiła przerwę w obradach od godz. 14.30 do 14.40.

AD. 6 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  przekazała, że Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami Pani Skarbnik odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i jednogłośnie skierowała projekt na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 15      przeciw -   0    wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.ZXXVIII.227.2017  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok.

Komisja Budżetu i Finansów  na posiedzeniu w dniu 24 maja br. zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej miasta – powiedziała Przewodnicząca Komisji radna Irena Mundyk. Po szczegółowym omówieniu projektu przez Skarbnika Grażynę Soję -  członkowie Komisji   jednogłośnie skierowali projekt uchwały pod obrady Rady.
Radny Władysław Grocki  zapytał  co kryje się  w zapisie na str. 3 uchwały / zał. 2 wykaz przedsięwzięć do WPF/  „ wypłata odszkodowania za przyjęcie z mocy prawa  nieruchomości gruntowych  niezabudowanych”.
Skarbnik Miasta Grażyna Soja  wyjaśniła, że miasto musi płacić za drogi dojazdowe.
Rada w głosowaniu:
za – 15    przeciw -  0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVIII.228.2017  w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXVIII.228.2017w sprawie zmiany Uchwały NR 0007.XXIII.186.2016m Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz  poinformował, że w dniu 22 maja na posiedzeniu Komisji – 12 radnych głosowało za skierowaniem na sesję projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w Złotoryi.
Radni w głosowani:
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXVIII.229.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/
101/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  Andrzej Kocyła
poinformował, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały dotyczącej założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego przez powiat. Bazą przedszkola ma być Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotoryi.
Radni  skierowali projekt na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 15     przeciw -  0    wstrzymało się  -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXVIII.230.2017 w sprawie zawarcia porozumienia z  Powiatem Złotoryjskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Złotoryjski Przedszkola  Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz przekazał, że  projekt uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na zamianę ogrzewania  na paliwo ekologiczne  był omówiony na posiedzeniu w dniu 22 maja br. Radni jednogłośnie  skierowali go pod obrady Rady.

Radni w głosowaniu:
za -  15     przeciw -  0     wstrzymało się   -   0
po9djęli Uchwałę Nr 0007.XXVIII.231.2017 w sprawie ustalenia  regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewania ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryi.

Na tym samym posiedzeniu ( tj.22.05)  Komisja Gospodarcza – powiedział  Dariusz Dobosz- Komisja zajmowała się analizą projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Spółki „Sanikom” w Lubawce. Projekt tej uchwały został skierowany na sesję jednogłośnie.

Rada w głosowaniu:
za -   15   przeciw -   0     wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVIII.232.2017  w sprawie przystąpienia do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ”SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce i objęciu w niej przez Gminę Miejską Złotoryja udziałów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Antonowicz  omówił treść skargi Pani XXXXXXXXXX, którą rozpatrywała Komisja na posiedzeniach w dniu  5 i 8 maja br .Skarga  dotyczyła przewlekłego załatwiana dopłaty na dzieci 500+. Komisja ustaliła że powodem takiego stanu rzeczy była konieczność przestrzegania przez pracowników MOPS  obowiązującego prawa i procedur 
/mąż pracował za granicą/.  Sprawę przesłano do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu. W związku z powyższym skargę na Burmistrza Miasta uznano jako bezzasadną.

Radni w głosowaniu:
za – 15     przeciw  -   0      wstrzymało się  -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXVIII.233.2017 w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Burmistrza Miasta.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Antonowicz  poinformował Radę, że wpłynęła skarga Pana XXXXXXX na działalność Burmistrza Miasta w sprawie  bezprawnego pobierania opłaty za dochówek zwłok na cmentarzu.
W związku z tym proszę o wydanie zezwolenia na rozpatrzenie skargi.
Rada w głosowaniu:
za – 15      przeciw -   0     wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVIII.234.2017 w sprawie zlecenia  załatwienia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

AD. 7 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Wstępnych odpowiedzi udzielił  Burmistrz Miasta Robert Pawłowski.  Szczegółowe wyjaśnienia o sposobie załatwienia zgłaszanych spraw otrzymają radni na piśmie.
Radnemu Marcinowi Gagatkowi :
Sprawa stawu za szpitalem tzw. ”Oczkiem” -  mamy tam problem z utrzymaniem porządku, niektórzy mieszkańcy nie chcieli by zbytniej ingerencji w ten teren.  Radni otrzymali harmonogram koszenia traw w mieście. Jeżeli będziemy kosić  częściej to wydatki będą większe. Zwiększenie częstotliwości pociąga za sobą większe środki. Harmonogram od lat się nie zmienia. Wzrost traw zależy też od pogody. Spółka ma określone moce przerobowe i na jeden termin nie jesteśmy w stanie wykosić wszystkiego. Jeżeli chodzi o skarpę, o której mówiła radna Mundyk  proponuję aby obsadzić ją inną roślinnością, nie wymagającą koszenia.
Kratki odprowadzające wodę  na ul. Pomorskiej będą robione. Jeżeli chodzi o stan asfaltu na ul. Śląskiej to sprawdzimy, czy to nadaje się do łatania. W tej chwili priorytet to ul. Wilcza.
Uważam, że pismo Zarządu Powiatu do DSDiK wprowadza zamęt w negocjacjach. Kolejność robót remontowych ulic w Złotoryi to ul. Sienkiewicza, a potem rondo na pl. Reymonta. W przyszłym roku to ul. Staszica.
Zwrócę uwagę w RPK aby wywóz śmieci nie odbywał się w godzinie rozpoczynania zajęć szkolnych i dowozu dzieci do szkoły.
Projekt  modernizacji stadionu przewiduje  200 krzesełek dla kibiców. Jeżeli z czasem okaże się, że to mało większą ilość krzesełek będzie można dobudować.
Pragnę zwrócić uwagę, że przy projektowaniu obecny był Zarząd Klubu.
Jeżeli chodzi o wodę Nad Zalewem szukamy możliwości rozwiązania tego problemu.
Radnemu Adamowi Bartnickiemu:
Uporządkowanie  po zimie  dróg wojewódzkich należy do DSDiK we Wrocławiu – prowadzimy rozmowy aby przejąć od nich sprzątanie. W sprawie petycji mieszkańców ul. Leszczyńskiej o zmianę oznakowania wyjazdu z ul. Słowackiego w ul. Krzywoustego  to wyjaśniam, że oznakowanie należy do zarządcy drogi wyższego rzędu tj. powiatu.
Remont ul. Wiejskiej -  przypominam, że każdy remont drogi  zaczyna się od wymiany sieci podziemnej. Robienie drogi odcinkami generuje koszty.
Radnemu Bogdanowi Łoś -:
Malowanie pasów w nocy jest droższe niż w dzień. Stan asfaltu na ul. Legnickiej zgłosimy do DSDiK. Doprowadzenie wody do ul. Polnej i Piastowej jest konieczne. Jest to jedyny teren w mieście bez wody i kanalizacji. Jest to odcinek 600 metrowy i to kosztuje kilkaset tys.  zł. Proszę o wskazanie miejsc gdzie drzewa wiszą nad jezdnią.
Radnemu Waldemarowi Wilczyńskiemu :
Zamknięcie mostu jest konieczne. Nie wszyscy rozumieją, że wykonawca nie jest w stanie prowadzić prac ze względu na bezpieczeństwo pracowników. Jeżeli chodzi o zaplecze budynków na ul. Cmentarnej -  zagospodarowanie zaplecza będzie robione. Zmianę planu zagospodarowania przestrzennego robimy etapami. Robi to Wydział Geodezji i Architektury i tam proszę zwrócić się o szczegóły.
Radnemu Franciszkowi Słabemu:
Sprawdzimy dziurę na ul. 11 Listopada i spowodujemy załatanie jej. Tablice informacyjne wskazujące drogę na cmentarz są zamówione. Trawa na placach zabaw jest wykoszona.
Radnej Agnieszce Zawiślak:
Jeżeli chodzi o teren nad zalewem, na którym  mieszkali  uczestnicy Mistrzostw w Płukaniu Złota słyszałem same pozytywne opinie od mieszkańców namiotów. 
Goście korzystali z toalety w Pałacyku.
Obrzeża pomostu  Nad Zalewem – ostre krawędzie  zostały zdemontowane.
Jeżeli chodzi o oświetlenie ul. Cichej sprawdzimy co można zrobić. Budowa chodnika na ul. Grunwaldzkiej – jest to kwestia uzgodnień z DSDiK we Wrocławiu. Jest do zrobienia 1 km chodnika, którego koszt wyniesie 1 mln zł.
Koszt imprezy – konkursu dla najlepszych firm w mieście i powiecie przedstawię na następnej sesji.
Radnej Irenie Mundyk :
W sprawie podwyżki wynagrodzenia w RPK proszę zwrócić się do Prezesa Zarządu. Jak już mówiłem skarpę można obsadzić inną roślinnością nie wymagającą koszenia. Ustawienie ozdobnych donic w centrum miasta z zasadzonymi drzewami jest zgodne z projektem zagospodarowania Rynku.
Środki finansowe na Bieg Wulkanów i Piknik Historyczny w budżecie są zaplanowane w środkach ogólnych. Jeżeli Pani radna uważa, że w mieście jest przesyt imprez to ok. możemy je gdzieś przenieść. Są miasta , które z chęcią zorganizują np. Piknik Historyczny. Każdy, kto przychodzi z fajnym projektem
dostanie pieniądze od miasta. Ja chciałbym zachować tradycję, że w Złotoryi coś się dzieje, nie możemy wszystkiego negować. Przeniesienie Dni Złotoryi Nad Zalew nie jest wskazane nawet ze względu bezpieczeństwa.
Radnemu Władysławowi Grockiemu:
Sprawa wykaszania traw w mieście została już omówiona.
Jeżeli chodzi o wesołe miasteczko w pobliżu kościoła NNMP wyjaśniam, że  za każdym razem o pozwolenie pytany jest Proboszcz Parafii.

AD. 8 -  SPRAWY RÓŻNE.

Radny Grocki poprosił o przedstawienie na następnej sesji projektu, którędy przebiegać będzie obwodnica  oraz projektu budowy zejścia Nad Zalew.

O godz. 16.30, wobec wyczerpania się porządku obrad – Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła sesję za zamkniętą.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Protokólant:

Krystyna Kamińska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXVIII.2017 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 maja 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:08.06.2017 10:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.06.2017 07:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 47