Uchwała Nr XLIII/289/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Złotoryja oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych


Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania i terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz Gminy Miejskiej Złotoryja i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa, zwanych dalej “należnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej “dłużnikami”.

§ 2.

1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:

 • 1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
 • 2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców;
 • 3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika;
 • 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności;
 • 5) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 również z inicjatywy wierzyciela.

3. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.

5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 zachodzą co do wszystkich dłużników.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia PN.II.0911-1/281/06 stwierdzające nieważność § 2 ust. 3 i 4.

§ 3.

1. Uprawnionymi do umarzania należności są:

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, jeżeli kwota należności nie przekroczy 4.000 zł
 2. Burmistrz Miasta, jeżeli kwota należności głównej przekroczy kwotę 30.000 zł po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej
 3. Burmistrz Miasta jeżeli kwota należności głównej jest wyższa niż kwota, o której mowa w pkt. 1

2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi – ustalone na dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia.

3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 4.

 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Burmistrz Miasta
  działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odroczyć termin zapłaty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.
 2. Od należności głównej o charakterze administracyjnym, której termin zapłaty odroczono lub które rozłożono na raty, pobiera się 50% należnych odsetek ustawowych za zwłokę, liczonych za okres od dnia złożenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.
 3. Od wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, których termin zapłaty
  odroczono lub których spłatę rozłożono na raty, pobiera się za zwłokę 50% zastrzeżonych
  w umowie odsetek umownych, a w przypadku ich nie zastrzeżenia 50% odsetek ustawowych liczonych od dnia złożenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.
 4. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości od dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji administracyjnej lub zawarcia porozumienia.
 5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełni wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.

§ 5.

Umorzenie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 następuje:

 1. w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji
  administracyjnej;
 2. w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w drodze porozumienia;
 3. w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt 2 w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia PN.II.0911-1/281/06 stwierdzające nieważność § 5 pkt. 1.

§ 6.

Do umorzenia lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).

§ 7.

Uchyla się z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały:

 • uchwałę Nr XII / 101 / 99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 9.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Złotoryja do informowania Rady Miejskiej w Złotoryi o podjętych decyzjach umorzenia należności w sprawozdaniach z działalności Burmistrza Miasta do dnia 10 lutego każdego roku budżetowego za rok poprzedni.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIII/289/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:07.04.2006 08:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:28.06.2006 11:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 83