BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
OGŁASZA

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Położenie i opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana (składająca się z działek nr 209, 210,211, 212, 173/9, 173/10, 173/11, 173/12, 173/13, 173/14, 173/15, 173/16, 173/22, 173/23, 173/24, 173/25, 173/26,173/27) o łącznej powierzchni 2,2978 ha położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Jerzmanickiej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Złotoryi przy ul. Jerzmanickiej. Teren nieruchomości ma kształt regularnego prostokąta. Dojazd do nieruchomości po polu ornym.

Uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna, wodna, sanitarna i deszczowa znajdują się na dz. 167/3, natomiast rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji zostanie wykonana w ciągu 3 lat.

Księga wieczysta: LE1Z/00013488/5.

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków:

RII – grunty orne (dz. 173/9, 173/10, 173/11, 173/12, 173/13, 173/14, 173/15, 173/16, 173/22, 173/23, 173/24, 173/25, 173/26, 173/27),

PsV -pastwiska trwałe, dr-drogi, RII-grunty orne (dz. 210, 211, 212),

Dr-drogi, RII-grunty orne (dz. 209).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja: podjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 31.12.2004 r. nr 263 poz. 4654) zmienionym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/56/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 02.08.2007 r. nr 185 poz. 2390):

MN/MW – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna (dz. 173/9, 173/10, 173/11, 173/12, 173/24, 173/25, 173/26, 173,27), MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (dz. 209, 210, 211, 212, 173/13, 173/14, 173/15, 173/16, 173/22, 173/23).

Działki nr 173/22, 173/23, 173/24 przy ul. Jerzmanickiej w planie miejscowym objęte są ochroną archeologiczną.

Forma zbycia: Sprzedaż na własność.

Cena nieruchomości: 2 759 773,14 zł brutto (w tym: 2 243 718,00 zł netto plus 516 055,14 zł VAT 23% )

Wadium: 300 000 zł do 24.08.2017 r.

Minimalna wysokość postąpienia: 30 000 zł

Termin przetargu: 29.08.2017 r. godz. 11.00

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 13.05.2010 r. (dz. 173/24, 173/25, 173/26 i 173/27), 15.02.2017 r. (dz. 209, 210, 211, 212, 173/9, 173/10, 173/11, 173/12, 173/13, 173/14, 173/15, 173/16, 173/22, 173/23).

Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.08.2017 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi.

Nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. (76)877-91-20 lub (76)877-91-24), w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Jerzmanickiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:26.06.2017 08:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Nowodyła
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:30.08.2017 10:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 135