Uchwała Nr XLIII/288/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 marca 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Złotoryi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVI/240/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2005 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z o.o. w Złotoryi wprowadza się następujące zmiany:
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
“Oprocentowanie pożyczki ustala się w wysokości 3,5% wartości pożyczki w stosunku rocznym”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIII/288/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:07.04.2006 09:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:07.04.2006 09:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 85