UCHWAŁA NR 0007.XXIX.240.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 145/35 w obrębie 1 w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 j.t. ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1073)  Rada Miejska w Złotoryi, działając na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 145/35 w obrębie 1 w Złotoryi.
§ 2. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w § 1., określone zostały w załączniku graficznym do niniejszej uchwały sporządzonym w skali 1:1000, który stanowi jej integralną część.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

 

Uzasadnienie

Obszar objęty uchwałą znajduje się w granicach działki nr 145/35 w obrębie 1 miasta Złotoryja. Zajmuje on powierzchnię 0,8288 ha. Zlokalizowany jest w północnej części miasta Złotoryja przy granicy z Gminą Wiejską Złotoryja. Aktualnie działka ta zabudowana jest niewykorzystywanymi trzema silosami na kiszonkę.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru działki nr 145/35
w obrębie 1 w Złotoryi wynika z potrzeb realizacji zadań własnych przez Gminę Miejską Złotoryja w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2016.446), tj. utrzymania czystości i porządku, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Gmina Miejska Złotoryja ponosi zbyt wysokie koszty, w przeliczeniu na 1 tonę, wywozu i utylizacji odpadów zielonych. Aktualnie na działce nr 145/35, która stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych, znajdują się, niewykorzystywane obecnie, silosy na kiszonkę. Niewątpliwie działka 145/35 stanowiłaby ważny punkt na terenie miasta
w zakresie gromadzenia mokrych frakcji odpadów zielonych jak np. skoszona trawa, liście czy gałęzie i kompostowania ich częściowo do własnych potrzeb (np. do utrzymania zieleni miejskiej) oraz ich suszenia przed dalszym przekazaniem do utylizacji.
Dodatkowo, według wytycznych Dyrektora Oddziału Terenowego we Wrocławiu Agencji Nieruchomości Rolnych przedmiotem przekazania na rzecz gminy mogą być tylko
i wyłącznie nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych, m.in., w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
    W aktualnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 145/35 w obrębie 1 miasta Złotoryja przeznaczona jest na inne cele niż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych tj. pod użytki rolne (R), a funkcje uzupełniające, zgodnie z którymi, na terenie tym mogą być lokalizowane obiekty gospodarki rolnej, dopuszcza się m.in., obiekty infrastruktury technicznej, nie przesądzają jednoznacznie o lokalizacji celu, na który możliwe byłoby przekazanie nieruchomości w trybie art. 24 ust.5 pkt 1 lit. c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
    Należy zatem stwierdzić, że istnieją szczególne wskazania do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 145/35 obręb 1 w Złotoryi.
    Ważąc na powyższe, korzystając ze swych ustawowych uprawnień przejętych na gruncie ustaw:
1)Ustawy o samorządzie gminnym i
2)Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
po przedłożeniu przez Burmistrza Miasta Złotoryja pod rozwagę możliwości sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 145/35 w obrębie 1
w Złotoryi, uznano, iż jest to zamierzenie zasadne. Powzięta uchwała stanowi wyraz woli Rady Miejskiej w Złotoryi względem kształtowania przestrzeni na terenie miasta. Powyższe wpisuje się w instytucję tzw. władztwa planistycznego gminy i jest przejawem racjonalnego gospodarowania przestrzenią gminy.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIX.240.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 145/35 w obrębie 1 w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.07.2017 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.07.2017 12:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 131