UCHWAŁA NR 0007.XXIX.243.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446 t.j.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala co następuje:
§ 1.  Drodze gminnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 236/22 położonej w obrębie 6 miasta Złotoryja, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nadaje się nazwę 
ulica Czesława Miłosza. 
§ 2.  Szczegółowe położenie ulicy wymienionej w § 1 oraz nadaną jej nazwę przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIX.243.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.07.2017 12:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.07.2017 12:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 126