UCHWAŁA NR 0007.XXIX.245.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza  Miasta Złotoryja.

Na podstawie art. 229 pkt 3 k.p.a., art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz § 6 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącego załącznik  nr 6 do Statutu Miasta Złotoryja, po rozpatrzeniu skargi  XXXXX  – Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za częściowo zasadną skargę złożoną  przez XXXXX na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta  w sprawie pobierania opłat za korzystanie z grobów murowanych oraz dochowanie do istniejącego grobu. 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Złotoryi do zawiadomienia strony skarżącej o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie
Działając w oparciu o Uchwałę Nr 0007.XXVIII.234.2017  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia  30 maja 2017 r.. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja oraz  na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej  do kontroli dokumentów- Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach  12 i 19 czerwca br. zapoznała się z zebraną dokumentacją i wyjaśnieniami złożonymi przez Burmistrza Miasta i stwierdziła, co następuje:
1. Głównym zarzutem skargi jest przewlekłość postępowania Burmistrza w sprawie pobierania opłat za korzystanie z grobów murowanych oraz dochowanie do istniejącego grobu. Komisja stwierdziła, że w przedstawionym stanie częściowo potwierdziła się kwestia przewlekłości w postępowaniu Burmistrza Miasta Złotoryja i uznała skargę za częściowo zasadną. Władze miasta zobowiązały się do odpowiedzi w sprawie skargi XXXXX do końca pierwszego kwartału 2017 roku w związku ze zmianą cennika opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Złotoryi.  Formalnie skarżący się nie otrzymał odpowiedzi na piśmie do 31 marca 2017 r. Jednakże Komisja podkreśla, że Burmistrz podjął czynności, które przybrały przewidzianą prawem formę, wydając Zarządzenie dotyczące nowego cennika opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Złotoryi w dniu 17 marca 2017 roku, co w wyniku ogólnodostępności tegoż Zarządzenia można uznać za formę odpowiedzi. Komisja Rewizyjna wystąpi do Rady Miejskiej o uznanie skargi za częściowo zasadną. Wynik głosowania Komisji w tej sprawie: stan -   4 obecnych -  3 za – 3 głosy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIX.245.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.07.2017 12:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 166