Uchwała Nr XLIII/287/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 588.844 zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

293.077,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

293.077,-

0870

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

293.077,-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

220.639,-

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprwanych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

150.000,-

0310

podatek od nieruchomości

90.000,-

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

60.000,-

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

70.639,-

0010

podatek dochodowy od osób fizycznych

70.639,-

758

Różne rozliczenia

71.483,-

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

71.483,-

2920

subwencje ogólne z budżetu państwa

71.483,-

801

Oświata i wychowanie

2.734,-

80101

Szkoły podstawowe

2.734,-

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2.734,-

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

911,-

85305

Żłobki

911,-

2310

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

911,-

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 434.272 zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

750.000,-

1 439.144

60016

Drogi publiczne gminne

750.000,-

1 439.144

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1)Rozwój gospodarczy pogranicza. Rozbudowa infrastruktury       technicznej na LSSE Podstrefa Złotoryja

budowa sieci wodociągowej od hydroforni przy ul. Hożej do

   ul. Krzywoustego                                        

750.000,-

1 439.144,-

1.080.000 zł

 355.990 zł

Budowa parkingu przy ul. Sportowej

Modernizacja i rozbudowa części drogi ul. Nad Zalewem

Budowa drogi i kanalizacji deszczowej w LSSE – podstrefa Złotoryja

50.000,-

700.000,-

3.154,-

801

Oświata i wychowanie

74.017,-

80101

Szkoły podstawowe

56.817,-

wydatki bieżące

w tym między innymi: CO, pomoce dydaktyczne, szkolenia pracowników pedagogicznych

56.817,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

jest – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Złotoryi, Przedszkola Miejskiego nr 1, Miejskiej Biblioteki Publicznej

winno być – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Złotoryi, Przedszkola Miejskiego nr 2, Miejskiej Biblioteki Publicznej

-

-

80104

Przedszkola

600,-

2510

dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

w tym:

         Przedszkole Nr 1                     250 zł

         Przedszkole Nr 2                     350 zł

600,-

 

80110

Gimnazja

16.600,-

wydatki bieżące

(CO, szkolenie pracowników pedagogicznych)

16.600,-

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.111,-

85305

Żłobki

1.111,-

wydatki bieżące

1.111,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

375.000,-

45.000,-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

265.000,-

15.000,-

wydatki bieżące

15.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- projekt i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do strefy LSSE – podstrefa Złotoryja

- wykonanie dokumentacji i sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hoża,  Małopolska, Sieradzka, Łęczycka, Sandomierska, Śląska, Warmińska, Świętokrzyska

250.000,-

15.000,-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

80.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- przebudowa linii energetycznej w LSSE – podstrefa Złotoryja

80.000,-

90095

Pozostała działalność

30.000,-

30.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie plantów miejskich ulic Staszica, Kościuszki oraz terenów Wypoczynkowo-rekreacyjnych “Zielone oko” wraz z oświetleniami i małą architekturą

- zwiększa się wydatki inwestycyjne na modernizację toalety przy ul. Kościuszki

30.000,-

30.000,-

§ 2.

Zmniejsza się deficyt budżetowy ogółem o kwotę 154.572 zł
w tym:

Przychody
zmniejsza się wolne środki o kwotę 154.572 zł

§ 3.

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych (zał. Nr 1 do uchwały).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIII/287/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:07.04.2006 09:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:07.04.2006 09:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 78