UCHWAŁA NR 0007.XXX.253.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr 0007.XXVIII.231.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych  na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryi

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z dnia 17 marca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, 22 i art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. z dnia 10 lutego 2017 r. Dz. U. z 2017r. poz. 519) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Zmianie ulega treść § 2 ust. 2 uchwały Nr 0007.XXVIII.231.2017 z dnia 30 maja 2017 r. §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia KE nr 1407/2013 ma obowiązek przedłożyć podmiotowi udzielającemu pomocy:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanych w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.), którego załącznik stanowi Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
2. Dodaje się punkt 3. w brzmieniu: Możliwość udzielenia pomocy de minimis zostaje ograniczona do dnia 01.06.2019 r.
§ 2. 1. Zmianie ulega treść § 5 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały Nr 0007.XXVIII.231.2017 z dnia 30 maja 2017 r., tj. Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryja. Załącznik nr 1 w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia KE nr 1407/2013 ma obowiązek przedłożyć podmiotowi udzielającemu pomocy:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanych w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.), którego załącznik stanowi Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
2. Dodaje się punkt 3. w brzmieniu: Możliwość udzielenia pomocy de minimis zostaje ograniczona do dnia 01.06.2019 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXX.253.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 0007.XXVIII.231.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:28.08.2017 09:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:28.08.2017 09:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 175