Uchwała Nr XLIV/292/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje

§ 1.

  1. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 100/11 położonej w obrębie 7 miasta Złotoryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KDW D w obszarze 113 MNU nadaje się nazwę ulica Świerkowa
  2. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 100/27 oraz części działki 36 wzdłuż tej działki, położonej w obrębie 7 miasta Złotoryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KDW D w obszarze 113 MNU nadaje się nazwę ulica Sosnowa
  3. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 43/4 i 100/28 położonym w obrębie 7 miasta Złotoryja, które zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KD L 1/2 w obszarze 113 MNU nadaje się nazwę ulica Modrzewiowa

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Uzasadnienie

Ulica Świerkowa
Mieszkaniec rozpoczął budowę domu jednorodzinnego zgodnie z planem zagospodarowania. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zwrócił się do Urzędu Miasta w Złotoryi o nadanie numeru porządkowego budynkowi i nieruchomości. Ponieważ droga gminna przy której dom został wybudowany nie ma nazwy, nie można określić numeru. Właściciel nieruchomości zaproponował nazwę ulica „Świerkowa” , która jest zgodna z zasadami nazewnictwa ulic i placów, oraz  odpowiada miejscowemu zagospodarowaniu.

Ulica Sosnowa
Nazwa zostaje nadana z urzędu, dla drogi powstałej w wyniku podziału zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jest kontynuacją nazewnictwa pochodzącego od nazw drzew zgodnie z zasadami nazewnictwa ulic i placów.

Ulica Modrzewiowa
Uzasadnienie jak dla ul. Sosnowej

Opracował
inż. Wiesław Kołodziej

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/292/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:08.05.2006 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:08.05.2006 11:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 82