Uchwała Nr XLIV/290/06
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulic Hożej i Kujawskiej w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXVII/243/2005 z dnia 26 października 2005 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego terenów w rejonie ulic Hożej i Kujawskiej w Złotoryi zmienioną uchwałą Nr XL/265/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położo-nego w rejonie ulic Hożej i Kujawskiej w Złotoryi.


Rozdział 1
Przedmiot i zakres ustaleń planu

§ 2

1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest:

 1. rysunek planu - załącznik graficzny w skali 1:1000,
 2. załącznik nr 2 – „Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalo-nych w zmianie planu terenu położonego w rejonie ulic Hożej i Kujawskiej w Złotoryi oraz zasady ich finansowania”,
 3. załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu terenu położonego rejonie ulic Hożej i Kujawskiej w Złotoryi”.

2. Załączniki nr 2 i 3, o których mowa w ust. 1, nie są ustaleniami planu.

§ 3

1. W planie określono:

1) w rozdziale 2 i 3 uchwały oraz na rysunku planu:

 • a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-niu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 • b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 • d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-czesnej,
 • e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
 • f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
 • g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
 • h) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użyt-kowaniu,
 • i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-ry technicznej;

2) w rozdziale 4 uchwały:

 • a) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem,
 • b) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
 • c) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu to przebiegi linii rozgraniczających, przebiegi linii zabudowy, lokalizacje zespołów zieleni wysokiej i przebieg przewidywanego do trwałej adapta-cji gazociągu średniego ciśnienia.

3. Na rysunku planu i w rozdziale 3 uchwały dla poszczególnych terenów wydzielanych liniami rozgraniczającymi zastosowano oznaczenia liczbowe i literowe. Oznaczenia literowe określają przeważające (podstawowe) funkcje terenów. Tereny dróg publicznych i wewnętrznych ozna-czono odpowiednio KD i KDW.

4. Usytuowanie krawężników projektowanych jezdni może być uściślane na podstawie opracowań o większym stopniu szczegółowości niż rysunek planu, pod warunkiem zachowania możliwości realizacji funkcji i spełnienia zasad zagospodarowania ustalonych planem dla wszystkich tere-nów.

§ 4

 1. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, zasady ochrony środowiska i reguły realizacji zagospodarowania, zawarte w ustaleniach tekstowych w rozdziałach 2 i 4 ni-niejszej uchwały.
 2. Obszar objęty planem podzielono liniami rozgraniczającymi na tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania. Terenom, którym nadano numery od 1 do 3, odpowiadają ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 niniejszej uchwały.
 3. W planie ustalono przeważające funkcje terenów wydzielanych liniami rozgraniczającymi. Symbolami literowymi określono w rysunku planu funkcje przeważające (podstawowe). Funk-cje dopuszczalne oraz warunki ich dopuszczenia określają szczegółowe ustalenia tekstowe.
 4. Przebiegi linii rozgraniczających określa rysunek planu. Ustalone linie rozgraniczające są prze-sądzonymi, obowiązującymi granicami przestrzeni publicznych lub działek.
 5. W rysunku planu przedstawiono przebiegi obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudo-wy. Regulacjom liniami zabudowy nie podlegają wykusze, zadaszenia przedwejściowe, podesty i schody, okapy, itp.


Rozdział 2
Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów

§ 5

Przeznaczenie terenów - podstawowe ustalenia funkcjonalne

 1. Wiodącymi funkcjami obszaru objętego planem są funkcje: mieszkaniowa i usługi.
 2. Pod zabudowę mieszkaniową przeznacza się środkową i wschodnią część obszaru objętego pla-nem – por. ustalenia szczegółowe dla terenów 2 M i 3M. W zachodniej części obszaru ustala się lokalizację zainwestowania usługowego (1 U).
 3. Na obszarze objętym planem wyklucza się lokalizowanie inwestycji mogących oddziaływać na tereny wykraczające poza tereny należące do właściciela nieruchomości.
 4. Na działkach przewidywanych dla realizacji zabudowy mieszkaniowej wyklucza się sytuowanie usług uciążliwych dla sąsiedniej zabudowy ze względu na hałas, częste dojazdy lub emisje. Do-puszcza się przeznaczanie pomieszczeń w parterach jako lokali usługowych (np. gabinety lekar-skie, kancelarie, punkty napraw drobnego sprzętu itp.) bez ograniczeń, a na wyższych kondy-gnacjach w pomieszczeniach o pow. maksymalnie 80 m2.
 5. Na terenach usług (1U) dopuszcza się lokalizowanie niewielkich, nieuciążliwych urządzeń i obiektów gospodarki komunalnej obsługujących projektowane zainwestowanie usługowe (tra-fostacje, pompownie wody, komory ciepłownicze itp.) na ewentualnie wydzielonych działkach o powierzchni do 100 m2.

§ 6

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. W rozdziale 3 niniejszej uchwały w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów wydzielanych liniami rozgraniczającymi ustala się charakter projektowanych obiektów kubaturowych oraz określa wymagania dotyczące sposobów zagospodarowania poszczególnych terenów.
2. Wymaga się, aby usytuowanie projektowanej zabudowy respektowało ustalone planem przebie-gi linii zabudowy.
3. Gabaryty projektowanej zabudowy, charakter dachu oraz - w niektórych przypadkach - maksy-malny dopuszczalny wskaźnik zabudowy lub wymagany minimalny wskaźnik powierzchni bio-logicznie czynnej, ustalone zostały dla poszczególnych terenów w rozdziale 3 uchwały.

4. Dla projektowanych domków jednorodzinnych ustala się:

 1. warunek krycia dachów stromych dachówką;
 2. wykluczenie stosowania w podmurówkach otoczaków;
 3. kolorystyki elewacji pastelowe; wyklucza się umieszczanie na elewacjach elementów od-blaskowych.

5. W liniach rozgraniczających ulic określonych w rysunku planu nie dopuszcza się sytuowania obiektów kubaturowych.

6. Wzdłuż ulic nie dopuszcza się realizacji nowych ogrodzeń pełnych. Dopuszcza się ogradzanie posesji ogrodzeniami metalowymi, ażurowymi, na podmurówce.

7. Na całym terenie wyklucza się lokalizowanie wolnostojących pojedynczych garaży boksowych oraz naziemnych zbiorników propanu-butanu lub oleju opałowego.

8. W rysunku planu wskazano wartościową istniejącą zieleń wysoką zalecaną do zachowania. Do-puszcza się wycinanie pojedynczych drzew, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny.

9. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego określono poprzez ograniczenia zawarte w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów – por. rozdział 3 uchwały.

§ 7

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu hałasu ustala się zaliczanie terenów zabudowy mieszka-niowej (M) – do grupy 2.a „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.
 2. Projektowaną zabudowę należy podłączać do sieci kanalizacyjnych.
 3. Skład ścieków odprowadzanych do kanalizacji komunalnej powinien odpowiadać możliwo-ściom technologicznym komunalnych urządzeń oczyszczających. Dla ochrony gruntów i wód podziemnych utwardzone nawierzchnie narażone na kontakt z substancjami ropopochodnymi należy wyposażać w urządzenia, w których wody opadowe winny być oczyszczane przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.
 4. Dopuszcza się korzystanie z ogrzewania zdalczynnego poprzez przyłączanie zabudowy do ist-niejących sieci ciepłowniczych. W przypadku realizowania nowych kotłowni lokalnych wyma-ga się stosowania paliw zapewniających dotrzymywanie obowiązujących norm emisji zanie-czyszczeń, zalecając stosowanie gazu przewodowego.
 5. Wymaga się, aby realizując obiekty kubaturowe i sieci infrastruktury technicznej nie naruszać systemów korzeniowych drzew, prowadząc roboty ziemne – w miarę możliwości – poza zasię-giem ich koron. Wymaga się zabezpieczania drzew na placach budów dla ich ochrony przed zniszczeniem mechanicznym. Po zakończeniu prac budowlanych wymaga się przeprowadzenia pielęgnacji istniejącej dendroflory - leczenie ubytków pni, cięcia sanitarne i formujące w koro-nach drzew.
 6. Projektowane garaże boksowe dla samochodów osobowych powinny służyć jedynie do prze-chowywania samochodów. Nie dopuszcza się prowadzenia w nich działalności warsztatowej. Naprawy mogą być prowadzone jedynie w zakresie niezawodowym i dotyczyć jedynie napraw bieżących.
 7. Na terenach projektowanej zabudowy wielorodzinnej i usług wymaga się, aby dokumentacja zagospodarowania terenu zawierała projekt zieleni.
 8. Odpady komunalne należy deponować na składowisku komunalnym i innych miejscach do tego przeznaczonych.

§ 8

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

 1. Na obszarze oznaczonego na rysunku planu stanowiska archeologicznego prowadzenie działal-ności inwestycyjnej wymaga uzyskania opinii służb konserwatorskich.
 2. Na całym obszarze objętym planem w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć przedmiot, miejsce odkrycia i znalezisko zabezpieczyć oraz niezwłocznie powia-domić o odkryciu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 9

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

 1. Zabrania się sytuowania reklam na drzewach i w odległości mniejszej niż 1 m od zasięgu ich koron.
 2. Pozostałe wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych zawarto w rozdziale 3 uchwały, w ustaleniach szczegółowych dotyczących dróg.

§ 10

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz dotyczące sposobu zagospodarowywania tere-nów zawarto w rozdziale 3 uchwały, w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów.

 
§ 11

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

 1. Cały obszar miasta Złotoryja leży w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wód powierzchniowych zaopatrujących Legnicę.
 2. Na obszarze objętym planem brak innych terenów lub obiektów podlegających ochro-nie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1.

§ 12

Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu


Na wszystkich terenach przeznaczonych pod zabudowę dla rozpoznania szczegółowo warunków grun-towo-wodnych zaleca się wykonywanie technicznych badań podłoża gruntowego.

§ 13

Podstawowe zasady realizacji systemu komunikacji

 1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów zainwestowywanych poprzez sieć istniejących i pro-jektowanych ulic lokalnych i dojazdowych określonych w rysunku planu – wg ustaleń szczegó-łowych zawartych w rozdziale 3.
 2. Ustala się możliwość rozbudowy projektowanego systemu ulic na północ, w miarę zainwesto-wywania terenów sąsiadujących z obszarem objętym planem.
 3. Ustalenia szczegółowe dla ulic – dróg publicznych (KD) i wewnętrznych (KDW) - zawarto na rysunku planu oraz w ustaleniach szczegółowych w rozdziale 3.
 4. W obrębie zainwestowywanych terenów wymaga się lokalizowania miejsc postojowych dla samochodów osobowych na poszczególnych nieruchomościach w ilości zapewniającej właści-wą obsługę użytkowników i zatrudnionych. Ustala się:
 • 1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1,5 mp/ 1 mieszkanie;
 • 2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 mp/ 1 dom;
 • 3) dla restauracji – 1 mp/ 8 m2 sali konsumpcyjnej;
 • 4) dla biur i budynków administracji – 1 mp/ 30 - 40 m2 pow. użytkowej;
 • 5) dla usług o dużej częstotliwości odwiedzających, w szczególności praktyk lekarskich – 1 mp/ 20 - 30 m2 pow. użytkowej;
 • 6) dla sklepów do 700 m2 pow. użytkowej – 1 mp/ 30 - 50 m2 pow. użytkowej, ale nie mniej niż 2 miejsca na 1 sklep;
 • 7) dla obiektów handlowych o powierzchni powyżej 700 m2 pow. użytkowej – 1 mp na 20 m2 powierzchni użytkowej.

§ 14

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

 1. Przebiegające przez teren objęty planem sieci przesyłowe - w szczególności gazociąg średnio-prężny, kablowa linia elektroenergetyczna SN i czynne wodociągi – do zachowania. W okresie perspektywy nie przewiduje się prowadzenia przez teren objęty planem nowych sieci magistral-nych.
 2. Dopuszcza się trwałą adaptację wszystkich istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu nie kolidujących z zainwestowaniem przesądzonym niniejszym planem. 
 3. Projektowane zainwestowanie będzie obsługiwane z istniejących i projektowanych sieci infra-struktury technicznej biegnących w istniejących i projektowanych ulicach. Nowe odcinki sieci sanitarnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz ewentualnie cie-płowniczych należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulic, jako sieci podziemne.
 4. Ustala się, że projektowane zainwestowanie będzie zaopatrywane w wodę od strony ulic Hożej, Mazowieckiej, Pomorskiej i Kujawskiej.
 5. Ścieki bytowo-gospodarcze należy odprowadzać do komunalnej kanalizacji biegnącej w ulicach Hożej i Kujawskiej.
 6. Wody opadowe z ulic i zabudowanych posesji winny być kierowane kanałami deszczowymi do istniejącej kanalizacji w ul. Hożej, Śląskiej j i Kujawskiej.
 7. Projektowane zainwestowanie winno być zaopatrywane w gaz z gazociągów biegnących w uli-cach Hożej i Śląskiej. Na terenie objętym planem wyklucza się lokalizowanie naziemnych zbiorników propanu-butanu.
 8. Zasilanie projektowanego zainwestowania w energię elektryczną – z istniejącej stacji R-103 usytuowanej przy ul. Śląskiej, wg technicznych warunków przyłączenia określonych przez ad-ministratora systemu.
 9. Dopuszcza się rozbudowę istn. systemu kablowej sieci elektroenergetycznej 20 kV dla zasilenia ewentualnie projektowanej nowej stacji transformatorowej dla potrzeb zainwestowania projek-towanego na terenie 1U, która może być lokalizowana przy ul. Hożej na terenie 1U, na ewentu-alnie wydzielonej działce o powierzchni do 100 m2. Dopuszcza się zbliżenia ścian obiektu stacji transformatorowej na odległość 1,5 m od granic działki, z zastrzeżeniem respektowania okre-ślonych planem linii zabudowy.
 10. Ustala się doprowadzenie sieci EE nn i gazu przewodowego do wszystkich posesji przewidy-wanych pod zabudowę.
 11. Nie ogranicza się możliwości realizacji kablowej sieci telekomunikacyjnej i sieci oświetlenia ulic na obszarze objętym planem.


Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych
liniami rozgraniczającymi

§ 15

1 U

 1. Projektowany zespół zabudowy usługowej, w szczególności usług handlu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 9.
 2. Dla projektowanej zabudowy ustalono w rysunku planu przebieg nieprzekraczalnej linii zabu-dowy.
 3. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokość zabudowy – 12 m od poziomu terenu do naj-wyższego punktu dachu.
 4. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 15%.
 5. Obsługa komunikacyjna – od ul. Hożej, z dopuszczeniem dojazdów samochodów osobowych pracowników i dojazdu pożarowego od wschodu.
 6. Zaleca się zachowanie wartościowej zieleni w północnej części terenu.
 7. Ustala się warunek nasadzenia ozdobnego szpaleru zieleni wzdłuż południowej linii rozgrani-czającej teren, jak w rysunku planu.

 
§ 16

2 M

 1. Projektowany zespół zabudowy mieszkaniowej – alternatywnie: wielorodzinnej albo zespół wolnostojących domków jednorodzinnych lub budynków bliźniaczych.
 2. W rysunku planu ustalono nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy.
 3. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość zabudowy wielorodzinnej – 3 kondygnacje plus poddasze użytkowe lub nieużytkowe. Poziom parteru - maksymalnie 120 cm nad poziomem te-renu.
 4. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej - 2 kon-dygnacje plus poddasze (użytkowe lub nieużytkowe). Poziom parteru - maksymalnie 120 cm nad poziomem terenu.
 5. Dla zabudowy jednorodzinnej ustala się obowiązek stosowanie dachów dwu- lub czterospado-wych, o kącie nachylenia połaci głównych 30 do 45 stopni, krytych dachówką.
 6. Dla zabudowy jednorodzinnej sytuowanej na działkach przy zachodniej linii rozgraniczającej teren ustala się – w wypadku stosowania dachów dwuspadowych - kalenicowy układ dachów.
 7. Na posesjach domków jednorodzinnych garaże winny być projektowane w przyziemiach lub przylegać do budynków mieszkalnych.
 8. Ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (pow. zabudowy / pow. działki) – 40%

§ 17

3 M

 1. Projektowany zespół zabudowy mieszkaniowej – alternatywnie: wielorodzinnej albo wolnosto-jących domków jednorodzinnych.
 2. W rysunku planu ustalono nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy.
 3. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość zabudowy – 2 kondygnacje plus poddasze użyt-kowe lub nieużytkowe. Poziom parteru - maksymalnie 120 cm nad poziomem terenu.
 4. Dla zabudowy jednorodzinnej ustala się obowiązek stosowanie dachów dwu- lub czterospado-wych, o kącie nachylenia połaci głównych 30 do 45 stopni, krytych dachówką.
 5. Na posesjach domków jednorodzinnych garaże winny być projektowane w przyziemiach lub przylegać do budynków mieszkalnych.
 6. Ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (pow. zabudowy / pow. działki) – 40%

§ 18

KD D1/2

 1. Projektowana ulica dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasowa, włączona do ul. Pomorskiej. Po dokonaniu parcelacji terenu leżącego na północ od obszaru objętego planem istnieje możliwość przedłużenia ulicy dla zapewnienia obsługi tak wydzielonych działek.
 2. Ustala się szerokość linii rozgraniczających ulicy – 12 m.

 
§ 19

KDW D

1. Projektowane jednojezdniowe, dwupasowe wewnętrzne ulice dojazdowe:

 • 1) ulica włączona do ul. Mazowieckiej zakończona placem nawrotowym, z dopuszczeniem jej przedłużenia do włączenia w system ulic wewnętrznych realizowanych na terenie na północ od obszaru objętego planem,
 • 2) ulica łącząca ulice Pomorską i Mazowiecką,
 • 3) ulica włączona do ul. Kujawskiej
  - jak w rysunku planu.

2. Ustala się szerokość linii rozgraniczających ulic – 10 m.


Rozdział 4
Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu

§ 20

Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału
nieruchomości objętych planem

 1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu należy ustalić, czy przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu jest zgodne z planem oraz czy istnieje możli-wość zgodnego z planem zagospodarowania działek gruntu.
 2. Wydzielane działki winny posiadać dostęp do ustalonych w planie dróg. Nie dopuszcza się usta-lanie służebności przejazdu dla zapewnienia dostępu do dróg publicznych.
 3. Wydzielane drogi wewnętrzne winny umożliwiać spełnienie wymogów dot. dróg pożarowych.
 4. W granicach objętych planem nie wyznaczono obszarów wymagających przeprowadzania sca-leń nieruchomości w rozumieniu przepisów Rozdziału 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-spodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.). Nie ogranicza się możliwości dokonywania połączenia i ponownego podziału gruntów w wypad-kach, o których mowa w art. 98b w/w ustawy.

§ 21

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów

 1. Dopuszcza się czasowe użytkowanie nieruchomości jak w stanie istniejącym, pod warunkiem uporządkowania terenów wolnych od zabudowy.
 2. Na niezabudowanych terenach mogą być lokalizowane jako czasowe nieuciążliwe obiekty go-spodarcze, obiekty i urządzenia gospodarki komunalnej, składy materiałów budowlanych, za-plecza budów itp.

§ 22

Inne zasady realizacji planu

 1. Ewentualne uciążliwości powstałe w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie mogą wy-kraczać poza granice nieruchomości należącej do inwestora.
 2. Warunki dostawy mediów oraz techniczne warunki przyłączenia do istniejących sieci uzbroje-nia należy uzgadniać odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym za-kresie zaopatrzenia.
 3. Sposób usunięcia ewentualnych kolizji pomiędzy zamiarami inwestycyjnymi a istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej należy uzgadniać z odpowiednimi admini-stratorami tych systemów.
 4. Inwestycje należy realizować w sposób ograniczający kolizje z ruchem pieszym i kołowym.
 5. Warunki udostępnienia terenów koniecznych do realizacji inwestycji nie pozostających w dys-pozycji inwestorów - należy uzgadniać z właścicielami tych terenów.
 6. W projektach zagospodarowania terenu należy jednoznacznie określać rzędne projektowanego ukształtowania terenu przy granicach nieruchomości należącej do inwestora.
 7. Na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji należy uwzględniać wszystkie wa-runki wynikające z przeprowadzonych uzgodnień oraz zapewniać ochronę uzasadnionych inte-resów osób trzecich.

§ 23

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej - w wysokości 20 %,
2) dla terenów usługowych oraz innych aktywności gospodarczych – w wysokości 25 %.


Rozdział 5
Ustalenia przejściowe i końcowe

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-jewództwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/290/06 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Hożej i Kujawskiej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:08.05.2006 11:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:08.05.2006 12:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 329