Uchwała Nr XLV/295/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 22.500 zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

247.833,-

247.833,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

247.833,-

247.833,-

0770

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

247.833,-

0870

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

247.833,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

22.500,-

90002

Gospodarka odpadami

22.500,-

2700

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

22.500,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 45.000 zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

851

Ochrona zdrowia

7.500,-

7.500,-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

7.500,-

7.500,-

2570

dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

7.500,-

2830

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanymi do sektora finansów publicznych

7.500,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

45.000,-

90002

Gospodarka odpadami

45.000,-

4210

zakup materiałów i wyposażenia

45.000,-

§ 3.

Zwiększa się deficyt budżetowy ogółem o kwotę 22.500zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:

Przychód
-pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     – 22.500,-


§ 4.

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwala się kwotę dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 69.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLV/295/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:08.05.2006 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:08.05.2006 12:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 69