Uchwała Nr XLV/296/2006r.
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania “zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) i art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 22.500 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) na finansowanie zadania “zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”.

§ 2.

Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych gminy z uwzględnieniem w planach budżetu w latach obejmujących spłatę (2007 – 2008).

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zawarcia umowy pożyczki oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy pożyczki zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

§ 4.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do spłaty pożyczki w ustalonych w umowie warunkach i terminach.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLV/296/2006r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie za
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:08.05.2006 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:08.05.2006 12:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 67