Uchwała Nr XLV/297/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 27 kwietnia 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Złotoryi”

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi, uchwala się, co następuje :

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr XLI/278/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006r. “Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Złotoryi” w §14:
- pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
“Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione podlegają unieszkodliwianiu w instalacjach lub są przekazywane podmiotom do odzysku lub recyklingu.”

- pkt.2 otrzymuje nowe brzmienie:
“Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych należy odtransportować do najbliższej stacji zlewnej.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały i załącznika do uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLV/297/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 kwietnia 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Złotoryi”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:08.05.2006 12:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:08.05.2006 12:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 79