WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 26 stycznia 2017 r.

Radna Agnieszka Zawiślak  złożyła do protokołu, na piśmie, następujące interpelacje:
„ 1. Ponawiam interpelację z listopada 2016 r. i proszę o informowanie Radnych raz w miesiącu, kto złożył wniosek o dofinansowanie imprez, jakie kwoty na te imprezy zostały przeznaczone, zarówno przez Urząd Miasta jak i ZOKiR w Złotoryi. Ponadto proszę o informacje  jakie były koszty obsługi tych imprez przez pracowników RPK w Złotoryi.
Odpowiedź: Wszystkie informacje, o które prosi pani Radna są od dwóch lat dostępne w każdej chwili w Biuletynie Informacji Publicznych. Każda wypłata środków pieniężnych następuje na podstawie zawartej umowy. Rejestr umów jest dostępny pod adresem internetowym http://www.zlotoryja.bip.info.pl/index.php?idmp=46&r=r. Dlatego za bezzasadne należy uznać powielanie tej informacji w sposób szczególny.
W styczniu o dofinansowanie imprez zwrócili się:
• Komenda Powiatowa Policji w sprawie współorganizacji VIII Międzynarodowego Turnieju Piłki Halowej o Puchar Komendanta Policji , kwota będzie pokrywać wyżywienie i noclegi drużyn zagranicznych.
• Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe w sprawie ufundowania pucharów na Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego Skrzatów o Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja.
2. Wnoszę o zmniejszenie kwoty przeznaczonej na „promocję jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę co najmniej 40.000 zł i przeznaczenie jej na oświetlenie trzech przejść dla pieszych w Złotoryi. Przejście dla pieszych znajdujące się na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego a Kościuszki to najbardziej ruchliwe przejście w naszym mieście. Ponadto przejścia dla pieszych przy ul. W. Polskiego na wysokości hotelu Qubus i przystanku autobusowego wymagają dodatkowych lamp w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych. W dniu 19 stycznia tego roku na komisji gospodarczej, w przedmiotowej sprawie został złożony wniosek formalny, który został przegłosowany jednogłośnie przez wszystkich obecnych członków Komisji.
Odpowiedź:  19 stycznia br. podczas trwania  Komisji Gospodarczej, wniosek , który pani złożyła i został przegłosowany przez członków komisji, nie dotyczył jednak tylko działu promocji lecz środków w całym budżecie Miasta Złotoryja. 
Budżet na promocję z roku na rok jest ograniczany przy zachowaniu tego samego lub nawet lepszego standardu działań promocyjnych. W tej chwili jest to jeden z najniższych budżetów wśród miast o porównywalnej wielkości. Mimo to, nasze Miasto jest rozpoznawalne w Polsce, a liczba informacji na temat Złotoryi, przedsięwzięć się tu odbywających - stale rośnie.
Prowadzone są prace nad systemowym rozwiązaniem problemu doświetlenia przejść dla pieszych w naszym Mieście. Takie wyrywkowe, nieskoordynowane z zaplanowanymi inwestycjami działania w tym zakresie, sprawią, że w tym samym czasie poprawimy bezpieczeństwo na mniejszej liczbie przejść dla pieszych.
3. Proszę o zabezpieczenie w inny sposób dziury w chodniku pomiędzy budynkami jednorodzinnymi w przelocie z ul.  Lubelskiej w Złotoryi. Taśma została zerwana a wbite dwa metalowe pręty stwarzają realne zagrożenie dla przechodniów.”
Odpowiedź: Dziura została zabezpieczona. W przypadku poprawy warunków atmosferycznych nawierzchnia zostanie naprawiona.

Radna Irena Mundyk złożyła do protokołu, na piśmie, następujące interpelacje:
„ 1. Oświetlenie (1 lampa)  przy ul. Hożej 3  (od wewnątrz budynku pielęgniarskiego),
Odpowiedź: Informacja na piśmie została przesłana do SM Agat, ponieważ lampa jest własnością Spółdzielni.

2. Dot. stanu chodników przy ul. Podwale biegnących w stronę ul. Krzywoustego,
Odpowiedź: Chodnik na ul. Podwale utrzymywany jest na bieżąco. W tym roku nie zaplanowano remontu chodnika. Chodnik będzie remontowany wraz z całą ulicą. Jeżeli środki budżetowe na to pozwolą powinno to nastąpić w ciągu dwóch lat.

3. Odnośnie ul. Mickiewicza nr 24 i 26 (dot. remontu schodów i klatek wewnątrz),
Odpowiedź: Budynki przy ul. Mickiewicza 24 i 26 należą do Wspólnoty. Zarządcą tych budynków jest RPK.  Wspólnota pod nr 24 jest w fazie projektowania remontu. Natomiast wspólnota pod nr 26 ma wykonany projekt na remont dachu, elewacji oraz części wspólnych i jest w trakcie pozyskiwania źródła finansowania.

4. Dot. sklepu „Nastolatka” odnośnie udzielenia zezwolenia na wjazd z towarem samochodu ciężarowego o nośności od 8 -15 ton  3-4 razy w roku.”
Odpowiedź: Należy stosować się do obowiązujących przepisów w obrębie centrum. Ruch samochodów ciężarowych o nośności 8-15 ton spowoduje niszczenie nawierzchni jezdni oraz niesie groźbę zapadnięcia się ulicy. W tym konkretnie przypadku, z informacji, jakie posiadamy, była zorganizowana dostawa do sklepu „Nastolatka” za pomocą samochodu ciężarowego, jednak właściciel sklepu uznał, że w niczym to nie ułatwiło mu pracy.

Radny Józef Banaszek  poruszył następujące sprawy:
1. Proszę o zrobienie zestawienia wydarzeń, które były związane z 1050 rocznicą Chrztu Polski,
Odpowiedź: W instytucjach i placówkach Gminy Miejskiej Złotoryja w ubiegłym roku z okazji 1050 lecia chrztu Polski zorganizowano :
- Konkurs wiedzy historycznej.
- Festiwal Piosenki Patriotycznej w Dniu Święta Niepodległości dedykowany omawianej rocznicy
2. Czy są nowe informacje na temat budowy obwodnicy Złotoryi,
Odpowiedź: 22 grudnia 2016r. DSDiK złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych budowy obwodnicy (obejścia) Złotoryi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przetarg będzie ogłoszony jeśli inwestycja będzie dofinansowana w wyniku ogłoszonego konkursu.
3. Na ul. Joannitów zlikwidowano duży pojemnik na odpady segregowane, czy w to miejsce będzie postawione coś nowego ? Obligują nas  nowe przepisy w sprawie segregacji. Skoro silos został usunięty pomyślmy nad inną formą segregacji.
Odpowiedź: Pojemnik do segregacji odpadów został usunięty z ul. Joannitów na prośbę WM Basztowa 1, gdyż znajdował się on na ternie należącym do Wspólnoty. Ponadto pojemnik był ustawiony za blisko od budynków mieszkalnych. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie : odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 i 3, powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Wobec tego na ulicy Joannitów nie powstanie punkt do segregacji odpadów. Najbliższym miejscem przeznaczonym do segregacji odpadów jest zaplecze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, bądź punkt znajdujący sie przy Starostwie Powiatowym.

Radny Marcin Gagatek zapytał:
1. Czy jest realna szansa na powstanie ścieżek rowerowych w mieście?
Odpowiedź: Budowa ścieżek rowerowych nie została ujęta w budżecie na 2017r. 
2. Czy będą  nowe kratki ściekowe  na ul. Małopolskiej, zbliżają się roztopy wiosenne  i niebawem ulice będą zalewane.
Odpowiedź: Prace będą wykonywane w miesiącach luty-marzec, zależnie od warunków pogodowych. Wody opadowe/roztopowe spływające z ulicy Lubelskiej i z pól zostaną wychwycone w najniższym miejscu przy ulicy Warmińskiej i włączone do kanalizacji deszczowej.

Radny Adam Bartnicki poprosił o potwierdzenie:
Czy mieszkańcy ul. Gwarków doczekają się remontu ulicy. Remont ulicy Gwarków zapisywany jest w budżecie miasta od 2015 r.
Odpowiedź: Inwestycja zostanie rozpoczęta na początku III kwartału bieżącego roku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Interpelacje złożone w dniu 26 stycznia 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:28.09.2017 09:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:28.09.2017 09:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 162