Odpowiedzi na interpelacje złożone podczas Sesji Rady Miejskiej w Złotoryi w dniu 30 maja 2017 r.

Radny Marcin Gagatek  złożył następujące  zapytania :
1.  Kiedy będzie uporządkowany teren wokół stawu za szpitalem?  Porosła tam wysoka trawa, miejsce jest bardzo zaniedbane.
Odpowiedź: Trawa została skoszona, porządek utrzymywany jest na bieżąco.

2. Czy jest rozważane doprowadzenie wody do tego stawu ?
Odpowiedź: Istnieje możliwość doprowadzenia wodociągu z samowypływu przy ulicy Krzywoustego, lub wprowadzenia oczyszczonej wody deszczowej z ulicy Pomorskiej. Sprawdzane są możliwości finansowania w/w inwestycji.

3. Kiedy będą wykonane kratki odpływowe  wód opadowych na ul. Pomorskiej i Wielkopolskiej. W przypadku dużych opadów teren jest zalewany wodą.
Odpowiedź: Prace powinny się rozpocząć na początku lipca br.

4. Na ul. Śląskiej jest rozkruszony asfalt. Czy będzie to zrobione i kiedy?
Odpowiedź: Stan asfaltu na ul. Śląskiej zostanie sprawdzony, czy nadaje się do naprawy. W tej chwili priorytetem jest jednak ul. Wilcza.

5. Czy wiadomym jest, że Zarząd Powiatu złożył pismo do DSDiK w sprawie budowy chodnika na ul. Grunwaldzkiej?
Odpowiedź: Do Urzędu wpłynęło jedynie pismo z Zarządu Powiatu Złotoryjskiego z przekazaniem interpelacji Radnych Rady Powiatu Złotoryjskiego. Natomiast faktem jest, że na stronach Starostwa Powiatowego zamieszczone jest pismo do DSDiK. Niestety jego treść nie była z nami konsultowana. Nikt tez nie upoważnił nadawcy do reprezentowania mieszkańców naszego Miasta.

6. Czy to prawda, że na trybunach modernizowanego stadionu jest tylko 200 miejsc?
Odpowiedź: Wg projektu, obiekt sportowy służył będzie społeczności naszego Miasta i okolic, a w szczególności zawodnikom z miejscowych klubów sportowych. Projektowany obiekt będzie kategorii VB. Na obiekcie będą mogły być organizowane zawody okręgowe, lokalne i szkolne. Na program użytkowy kompleksu składają się m.in. projektowane trybuny na łączną ilość 418 miejsc siedzących.

7. Koło Szkoły Podstawowej nr 3 w godzinie rozpoczęcia nauki tworzą się korki, ponieważ rodzice podjeżdżają z dziećmi, a w tym czasie  RPK wywozi śmieci. Jest niebezpiecznie. Proszę zwrócić się do Prezesa RPK o zarządzenie wcześniejszej lub parę minut późniejszej wywózki śmieci.
Odpowiedź: Zwrócę uwagę w RPK aby wywóz śmieci nie odbywał się w godzinie rozpoczynania zajęć szkolnych i dowozu dzieci do szkoły.


Radny Adam Bartnicki:
1. Na ul. Legnickiej zalega piach po zimie. Wysłałem w tej sprawie pismo do DSDiK o uporządkowanie ulicy, mieszkańcy miasta  dzwonią tam również.
Odpowiedź:  Urząd również informował DSDiK o zaistniałej sytuacji. Według informacji uzyskanych od DSDiK w tym roku opóźnił się wybór wykonawcy usługi polegającej na pozimowym sprzątaniu dróg wojewódzkich. Informuję, że prowadzimy rozmowy na temat przekazania tego zadania naszej Gminie.

2. Mieszkańcy ul. Krzywoustego wystąpili z petycją o zmianę znaków. Do znaku „prawoskręt” dodać strzałkę  co umożliwi  bezpieczny wyjazd.
Odpowiedź: Dysponentem oznakowania na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi jest Starostwo Powiatowe. Pismo zostało skierowane do Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi, Powiatowy Zarząd Dróg uznał zmianę za nieuzasadnioną i niewskazaną.

3. Wnioskuję o modernizację ul. Wiejskiej na odcinku od ul. B.M. Monte Cassino do ul. Malinowej. W oparciu o wstępny harmonogram przedsięwzięć z zakresu infrastruktury, realizacja budowy drogi ul. Wiejskiej z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem zaplanowana jest na rok 2034. Takie odległe planowanie terminu inwestycji to według opinii mieszkańców sposób na zniechęcenie do budowy domów w tej części Miasta. Powstające osiedle na ul. Wiejskiej i Malinowej liczy obecnie 18 domów.
Nadmieniam, że na ul. Wiejskiej wymieniony odcinek posiada oświetlenie, sieć wodno-kanalizacyjną i sieć gazową, nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonania pierwszego etapu inwestycji. Specyficzne ukształtowanie terenu, brak odwodnienia, powoduje duże utrudnienie dla mieszkańców, zwłaszcza w czasie zimy jak i opadów atmosferycznych. Parametry drogi nie zapewniają bezpiecznego ruchu pojazdów, według map geodezyjnych droga ma szerokość adekwatną do mijania się pojazdów, a w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Biorąc powyższe pod uwagę wnioskuję o ujęcie zadania w planach inwestycyjnych w kategorii budownictwa jednorodzinnego na terenie Miasta Złotoryja.
Odpowiedź: Budowa ulicy Wiejskiej planowana jest jako wewnątrzosiedlowa. W związku z tym jej parametry to utrzymanie nośności do 3,5 tony. Dopóki będą niezabudowane działki w tym rejonie budowa drogi będzie narażona na zniszczenie nawierzchni przez ciężki transport budowlany.


Radny Bogdan Łoś zapytał;
1. Czy jest możliwość  żeby firma, która malowała pasy nie robiła tego w samo południe?
Odpowiedź: Nie ma takiej możliwości, ponieważ wiązałoby się to ze znacznie wyższymi kosztami.

2. Na ul. Legnickiej robią się niebezpieczne zjazdy, asfalt  jest pofałdowany.
Odpowiedź: Jest to droga wojewódzka i podlega kontroli realizowanej przez DSDiK. Problem został zgłoszony do tej instytucji.

3. Mieszkańcy ul. Piastowej pytają kiedy będzie doprowadzona do ich domów woda.
Odpowiedź: Doprowadzenie wody do ul. Polnej i Piastowej jest konieczne. Jest to jedyny z dwóch terenów w mieście bez wody i kanalizacji. Jest to odcinek 600 metrowy, co wiąże się z bardzo wysokimi kosztami inwestycji.

4. Proszę o wystąpienie do DSDIK o wycięcie drzew wiszących nad ulicami.
Odpowiedź: Do DSDiK zostanie skierowane pismo odnośnie dokonania przeglądu drzew rosnących w pasach dróg wojewódzkich. 


Radny Waldemar Wilczyński  zgłosił  następujące zapytania;
1. Czy prawdą jest, że most przy ul. Chojnowskiej będzie dalej zamknięty?
Odpowiedź: Ruch samochodowy odbywa się „połówkowo”. Do końca robót pozostało do wykonania ok. 50 m poręczy i uporządkowanie terenu. 

2. Na jakim etapie jest projekt przebudowy pl. Reymonta i wybudowanie ronda?
Odpowiedź: Obecnie wykonywany jest Program Funkcjonalno-Użytkowy, który jest w fazie uzgodnień u dysponentów sieci, Konserwatora zabytków i DSDiK

3. Czy jest propozycja zagospodarowania zaplecza budynków przy ul. Cmentarnej?
Odpowiedź: Tak. Jedną z możliwości jest budowa parkingów. Obecnie będą przeprowadzone jedynie prace porządkowe.

4. Na jakim etapie jesteśmy w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego?
Odpowiedź: Zmiana Studium:
• Wykonano Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę (zgodnie z obowiązującą UPZP)
• 8 czerwca 2017r. – spotkanie z wykonawcą w/w Bilansu celem omówienia
• Kolejnym etapem będzie przygotowanie projektu zmiany Studium przez Wykonawcę oraz uzyskanie wymaganych ustawą uzgodnień i opinii – koniec tego etapu, zgodnie z umową, to 02.11.2017r.
• Zgodnie z umową zakończenie realizacji przedmiotu umowy w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania, czyli 02.05.2018r.
 
1. Zmiana MPZP dla ZSIRG, rejonu ul. Jerzmanickiej oraz rejonu ul. Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki:
• Wykonawca przedstawił projekty zmian miejscowych planów – uchwały i rysunki oraz otrzymał akceptację Zamawiającej – zakończono I etap (wystawiono faktury częściowe)
• Obecnie Wykonawca opracowuje prognozy skutków finansowych oraz prognozy oddziaływania na środowisko  zmian w/w planów miejscowych
• Następnie projekty zmian mpzp wraz z prognozami zostaną przedłożone do uzgodnienia i zaopiniowania przez wymagane ustawowo organy 
• II etap zgodnie z umową zakończony będzie, gdy Wykonawca wprowadzi zmiany do projektu planu wynikające z uzyskanych opinii i uzgodnień oraz przygotuje projekty planów do wyłożenia do publicznego wglądu – do 06.09.2017
• Zgodnie z umową zakończenie realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania, czyli 06.12.2017r.

2. Na sesję czerwcową przygotowano lub jest w trakcie przygotowywania:
• Przystąpienie do sporządzania mpzp dla dz. 145/35 obr. 1 – Silosy na ul. Zagrodzieńskiej
• Przystąpienie do sporządzania mpzp dla dz. 9 obr. 6 – Basen
• Przystąpienie do sporządzania mpzp obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego


Radny Franciszek Słaby zgłosił :
1. Na ul. 11 Listopada podczas remontu jezdni jedna z dziur nie została zasypana.
Odpowiedź: Nawierzchnia drogi została naprawiona.

2.  Zwróciłem uwagę na przecinkę drzew. Uważam, że to nie jest właściwy okresna takie prace.
Odpowiedź: Drzewka w Rynku pielęgnowane są zgodnie z otrzymanym od firmy ogrodniczej operatem.

3. Place zabaw dla dzieci trzeba kosić częściej. Wysoka trawa uniemożliwia korzystanie z placów.
Odpowiedź: Koszenie traw należy do Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. Jednakże w zależności od potrzeb i warunków pogodowych, place zabaw koszone są dodatkowo przez pracowników interwencyjnych (minimum 4 razy w roku).


Radna Agnieszka Zawiślak zwróciła uwagę na następujące sprawy:
1. W czasie Mistrzostw w Płukaniu Złota  miejsce zakwaterowania ekip było bardzo nieuporządkowane, wysoka trawa.
Odpowiedź: Na czas mistrzostw teren zalewu został  umową i protokolarnie udostępniony Polskiemu Bractwu Kopaczy Złota i to oni w tym czasie mieli wpływ na to co się tam działo i jak wyglądał teren. Dlatego to pytanie powinno trafić do organizatora.

2. Toi – Toie nad Zalewem są w okropnym stanie, nie można do nich wejść.
Odpowiedź: Obsługą i czyszczeniem zajmuje się firma ToiToi Polska. Zgodnie z zamówieniem kabiny czyszczone są raz w tygodniu (czwartek) – 2 kabiny koło Pałacyku. Na zachowanie się osób korzystających z toalety nikt nie ma wpływu . Koszt obsługi miesięcznej tych dwóch kabin wynosi 826,20 zł.

3. Dołączam do protokołu 12 zdjęć stanu pomostu plastikowego Nad Zalewem.
Odpowiedź: Wszystkie deski na pomoście zostały uzupełnione, połamane kątownik i wystające wkręty zostały usunięte, konstrukcja jest stabilna i niezardzewiała. Stan pomostów na bieżąco jest monitorowany: usuwamy połamane kątowniki i pozostałe po ich mocowaniu wkręty, czyszczone są deski z odchodów ptasich. System montażu desek kompozytowych  na konstrukcji pomostu oraz działanie ciepła i zimna powoduje, że po pewnym czasie deski ulegają rozchwianiu, staramy się takie miejsca, o ile to możliwe, stabilizować śrubami ławkowymi.  Jeżeli znajdą się pieniądze w budżecie, to  wymienimy kompozyty na deski.

Ponadto zgłosiła na piśmie do protokołu  następujące interpelacje:
1. Podczas spotkania z mieszkańcami w 2016 r. uzgodniono, że zostanie zagospodarowane podwórze ulic: Piłsudskiego,  Mickiewicza, Przelot i placu Matejki w Złotoryi. Proszę o przedstawienie planu realizacji i terminu wykonania prac. Kiedy zostanie w tym miejscu umieszczona kamera monitoringu miejskiego.
Odpowiedź: Jeżeli chodzi o część górną, to I etap realizacji inwestycji będzie realizowany w III kwartale. Jeżeli chodzi o część dolną, to najważniejsza sprawa w opinii mieszkańców – instalacja kamery jest w trakcie załatwiania formalności z tym związanych. Prace porządkowo – ogrodnicze realizowane będą prawdopodobnie na jesieni.

2. Oświetlenie ul. Cichej w Złotoryi. W budżecie są zabezpieczone środki na ten cel, kiedy zostanie zrealizowane?
Odpowiedź: Inwestycja będzie realizowana w III kwartale.

3. Proszę o zabezpieczenie w budżecie na 2018 rok środków na poczet partycypacji w kosztach przy budowie chodnika dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi.
Odpowiedź: Budowa chodnika na ul. Grunwaldzkiej przewidziana jest na 2019 r. pod warunkiem partycypacji w tym przedsięwzięciu właściciela drogi, czyli DSDiK.

4. Proszę o przedstawienie radnym kosztów jakie poniosła gmina, w związku z zorganizowanym a dniu 27 kwietnia 2017 r. konkursu dla najlepszych firm
w mieście i  powiecie złotoryjskim.
Odpowiedź: Całkowity koszt organizacji Gali Aurelius 2017 wyniósł 19 293 zł. Na kwotę tę złożyło się:
- Obsługa medialna firmy reklamowej – przygotowanie koncepcji  nagród, znaków i szaty graficznej, obsługa social mediów – 8 062,65 zł,
- Wykonanie statuetek – 2 146,35 zł,
- Obsługa telewizyjna oraz film reklamowy z Gali – 5 535,00 zł,
- Gala w ZOKiRze – 3 549,00 zł


Radna Irena Mundyk  zgłosiła :
1. Konieczność  umieszczenia dodatkowych koszy na śmieci „Pod Lipkami”,
problem został zgłaszany kilkakrotnie, brak reakcji.
Odpowiedź: Zostały zamówione kosze, które w czerwcu zostaną zamontowane.

2. Proszę o wyjaśnienie dlaczego inwestujemy w kolejne siłownie a nie skupiamy się na potrzebach wszystkich mieszkańców. Za te pieniądze można było doświetlić przejście dla pieszych przy ul. Kościuszki i Wojska Polskiego.
Odpowiedź: Siłownie są instalowane na wyraźne życzenie mieszkańców poszczególnych rejonów naszego miasta. Przez wiele lat miejsca położone od centrum miasta były zaniedbywane i brakuje tam infrastruktury sportowej. Każda złotówka zainwestowana w sport, zwłaszcza skierowany do ludzi dorosłych, to mniejsze wydatki na służbę zdrowia. Doświetlenie przejść dla pieszych finansowane jest z innej puli.

3. Czy Burmistrz ma wiedzę na temat podwyżek płac jakie miały miejsce w RPK. Czy jest prawdą, że pracownicy najniższego szczebla ich nie otrzymali.
Odpowiedź: W sprawie podwyżki wynagrodzenia w RPK proszę zwrócić się do Prezesa Zarządu.

4. Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości skarpy graniczącej z ogrodami działkowymi przy ul. W. Polskiego.
Odpowiedź: Za utrzymanie czystości skarpy odpowiadają wg. podziałów geodezyjnych:
- dz. 124/5 – Polski Związek Działkowców
- dz. 131/6 – Gmina Miejska
- dz. 131/4 – Wspólnota mieszkaniowa
- dz. 131/3 – Wspólnota mieszkaniowa
- dz. 131/2 – Wspólnota mieszkaniowa

5. Boisko na ul. Broniewskiego  wymaga oczyszczenia – jest tam pełno grubego żwiru co jest niebezpieczne dla dzieci.
Odpowiedź: Boisko zostanie oczyszczone w miesiącu czerwcu.

6. Ile kosztowały donice z drzewami w Rynku?
Odpowiedź: Donice zostały zakupione w 2016r. Ich koszt wyniósł 13.087,20 zł

7. Na ul. Słowackiego 5a zapadał się chodnik. Musiano to zasypywać dwukrotnie bo za pierwszym razem chodnik znowu się zapadł. Czy nie można takich rzeczy zrobić od razu porządnie i nie podrażać kosztów.
Odpowiedź: Chodnik był naprawiany etapami, stąd mogło powstać wrażenie, że był robiony dwukrotnie.

8. Proszę o podanie ile pieniędzy przeznaczono na Bieg Wulkanów oraz Piknik Historyczny?
Odpowiedź:
Bieg Wulkanów - 35.000 zł
Biwak Napoleoński - 25.000 zł


Radny Dariusz Dobosz zgłosił, że mimo kilkakrotnych zgłoszeń trawa na ul. Leszczyńskiej nie została wykoszona.
Odpowiedź: Według tegorocznego harmonogramu, trawa przy ul. Leszczyńskiej zostanie skoszona w czerwcu oraz sierpniu


Radny Józef Banaszek stwierdził, że ma pretensje do zespołu AFROMENTAL występującego w czasie Dni Złotoryi. Wulgaryzmy jakimi posługiwali się członkowie zespołu drażniły mieszkańców.
Odpowiedź: Na występ w czasie Dni Złotoryi zespół Afromental został wybrany w drodze głosowania przez mieszkańców naszego miasta. Generalnie zwracamy uwagę zespołom aby nie używały wulagaryzmów, niemniej czasem jest to część utworu i trudno jest ingerować jeśli wykonawca jest już na scenie. 
Uwagę tę weźmiemy pod uwagę wybierając zespoły w przyszłości.


Radny Władysław Grocki  poruszył następujące sprawy:
1. Czy w roku ubiegłym były też problemy z wykaszaniem, czy może  pracowników jest za mało?
Odpowiedź: W kwestii częstszego koszenia należy przede wszystkim wziąć pod uwagę areał jaki należy wykosić, jaki poświęcony zostaje na to czas, możliwości finansowe Gminy oraz warunki atmosferyczne, które są głównym czynnikiem opóźniającym koszenie lub przyspieszające wzrost traw. 
Generalnie harmonogram koszenia traw jest co roku taki sam, natomiast z roku na rok rośnie areał, który jest pielęgnowany.

2.  Są pretensje mieszkańców o umieszczenie Wesołego Miasteczka koło kościoła.
Odpowiedź: Przy kościele nie było wesołego miasteczka podczas Dni Złotoryi. Były ustawione dwie nadmuchiwane zjeżdżalnie na trawniku za pomnikiem Jana Pawła II, po wcześniejszej zgodzie proboszcza.

3. Nie podobało mi się, że w momencie otwarcia Dni Złotoryi nie wpuszczano ludzi  pod scenę.
Odpowiedź: Ochrona miała nie wpuszczać do „strefy imprezy masowej” osób z alkoholem lub w stanie nietrzeźwym, nie było polecenia aby nikogo nie wpuszczać.

4. Na plakacie informującym o Dniach Złotoryi nie było zamieszczonej informacji o mszy św. o godz. 16-tej.
Odpowiedź: Informacja o mszy była zamieszczona na plakacie firmowanym przez Polskie Bractwo Kopaczy Złota, które tę mszę św. zamówiło. Podczas przygotowania miejskiego plakatu do druku, w ostatnim tygodniu było bardzo dużo zmian, najprawdopodobniej brak tej informacji nastąpił w natłoku informacji. W przyszłym roku, na pewno ten punkt znajdzie się na wszystkich plakatach oraz ulotkach.

5. Ostatnio w mieście były przerwy w dostawie wody. Informacja o tym była zamieszczona w internecie ale nie każdy ma internet. Czy nie można tego ogłaszać jak kiedyś z samochodu.
Odpowiedź: Ogłoszenia z samochodu wprowadzały wiele zamieszania. Przekaz za pomocą megafonu siłą rzeczy nie jest wyraźny, nie wszyscy rozumieją, czy są w stanie dobrze usłyszeć, o czym jest komunikat. Dochodziło tym samym do wielu nieporozumień. Informuję, że istnieje możliwość zamówienia bezpłatnych powiadomień o różnych wydarzeniach na terenie miasta przez SMS.


Radna Irena Mundyk – przypomniała, że w roku ubiegłym było spotkanie na ul. Mickiewicza i tam nic nie zostało zrobione.
Odpowiedź: I etap realizacji inwestycji będzie realizowany w III kwartale.


Radna Agnieszka Zawiślak  zapytała, z czego wynikają takie duże zaległości w koszeniu trawy.
Odpowiedź: Generalnie nie ma zaległości, większość prac wykonywanych jest zgodnie z harmonogramem. Nieznaczne przesunięcia mogą być spowodowane warunkami atmosferycznymi. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara przekazała, że na ul. Legnickiej, za torami , wisi zniszczony baner. Proszę o ustalenie  czyj jest i interweniować u właściciela o jego zdjęcie.
Odpowiedź: Opisany teren znajduje się poza granicami administracyjnymi naszej Gminy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Interpelacje złożone w dniu 30 maja 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:28.09.2017 11:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:28.09.2017 11:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 161