UCHWAŁA NR 0007.XXX.257.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja i lub jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 59a ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się niedochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja i lub jej jednostkom organizacyjnym:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Żłobek Miejski,
- Szkoła Podstawowa Nr 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 3,
- Przedszkole Miejskie Nr 1,
- Przedszkole Miejskie Nr 2,
- Miejska Bibliotek Publiczna,
- Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Złotoryi których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXX.257.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja i lub jej jednostkom organizacyjnym
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:02.10.2017 10:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.10.2017 10:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 144