UCHWAŁA NR 0007.XXX.259.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 28 września 2017 r.
o zmianie Uchwały Nr XLVIII/259/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku zmienionej Uchwałą Nr 0007.XVIII.137.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 maja 2016 r. oraz Uchwałą Nr 0007.XXI.177.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.),  Rada Miejska w Złotoryi uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVIII/259/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku zmienionej Uchwałą Nr 0007.XVIII.137.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 maja 2016 r. oraz Uchwałą Nr 0007.XXI.177.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: W § 5 dotychczasowy załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2017 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXX.259.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XLVIII/259/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku zmienionej Uchwałą Nr 0007.XVIII.137.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 maja 2016 r. oraz Uchwałą Nr 0007.XXI.177.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:02.10.2017 10:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.10.2017 10:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 135