Protokół Nr 0002.XXX.2017
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, 
która odbyła się w dniach 25 sierpnia 2017 r.
i  28 września 2017 r.

Otwarcia sesji , na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym , o godz. 13.30 dokonała  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara.
Przewodnicząca  stwierdziła, że w sesji uczestniczy  10 radnych co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Radni nieobecni na sesji i usprawiedliwieni  to: Leszek Antonowicz,  Józef Banaszek,  Andrzej Kocyła, Łukasz Łuniewski, Agnieszka Zawiślak .
Następnie przywitała przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, radcę prawnego Barbarę Szynkowską, przedstawicieli lokalnych mediów.

AD. 1 -  PRZYJĘCIE PORZADKU OBRAD SESJI.
Radni w głosowaniu: za – 10      przeciw -   0     wstrzymało się  -  0
przyjęli zaproponowany porządek obrad sesji  składającej się z 2 części:
1. Przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z wykonania uchwał Rady.
4. Podjęcie pakietu uchwal:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.186.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXIX.242.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2917 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.IV.21.2015 rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryi”, zmienionej uchwałą Nr 0007.X.69.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. itd…
- zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXVIII.231.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryja.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – działalność w 2016 roku.
7. Podjęcie pakietu uchwał.
8. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.

AD. 2  - PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.

Radni w głosowaniu:
 za – 10     przeciw -  0    wstrzymało się  -  0
przyjęli bez uwag protokół Nr 0002.XXIX.2017 z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2017 r.

Pan Tomasz Broma z pracowni Jerzego Adamiczka,  za pomocą wizualizacji  przedstawił radnym ścieżki rowerowe. Drogi rowerowe są to indywidualne drogi po których mogą poruszać się tylko rowery. Stanowią wyznaczniki poruszania się po mieście łącząc ze sobą centrum, miejsca pracy, komunikację itp. Obecnie wyznaczany szlak jest uzupełnieniem istniejącego systemu. Mogą być realizowane jako:
1) Zupełnie niezależna droga rowerowa,
2) Wydzielenie pasa rowerowego z istniejącej jezdni,
3) Ciąg pieszy jezdni

AD. 3 – SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY.

Z upoważnienia  Burmistrza Miasta sprawozdanie złożył Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński.
Na sesji w dniu 29 czerwca 2017 r. Rada podjęła 14 uchwał w tym uchwałę w sprawie wykonania budżetu w roku 2016 i  uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Wszystkie uchwały zostały przesłane do Wojewody Dolnośląskiego a te związane z budżetem do Regionalnej Izby Obrachunkowej.  Trzy uchwały podlegające publikacji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego.

Radny Adam Bartnicki  wrócił do  tematu sprawozdania z działalności Urzędu Miejskiego w okresie międzysesyjnym. Otrzymujemy w nim informacje jakie prace wykonywano w Urzędzie, natomiast ja chcę się dowiedzieć – powiedział – nad czym pracował Burmistrz, z kim się spotykał, jakie zapadały decyzje.
Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński przypomniał, że sprawozdanie z wykonania uchwał rady składane jest na każdej sesji na wniosek  radnego Wilczyńskiego, który to wniosek Rada zaakceptowała. Ponadto informację o działalności międzysesyjnej  otrzymuje przed sesją każdy radny.
Burmistrz Miasta  Robert Pawłowski  stwierdził, że dostosuje się do decyzji Rady, niemniej jednak  pragnę przypomnieć, że to co ja robię znajduje się w końcowej części każdej informacji międzysesyjnej.
Rada przegłosowała wniosek radnego Bartnickiego / w głosowaniu nie brał udziału radny Waldemar Wilczyński/ :
za – 6    przeciw – 1   wstrzymało się -   2

AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Radna Irena Mundyk  poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 sierpnia br. Skarbnik Miasta Grażyna Soja omówiła szczegółowo propozycje zmian w budżecie . Wszyscy radni – za 11 – głosowali za skierowaniem projektu uchwały pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 10     przeciw -   0     wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXX.249.2017  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na  rok 2017.

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Skarbnik Miasta  Grażyna Soja omówiła również projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale o prognozie finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja – powiedziała  Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk. Radni jednogłośnie podjęli decyzję o skierowaniu projektu uchwały na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 10         przeciw -  0    wstrzymało się  -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXX.250.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.186.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej  Dariusz Dobosz  poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w ob.6  był omówiony na posiedzeniu .  Wszyscy obecni głosowali za skierowaniem projektu uchwały pod obrady rady -  11 za.
Rada w głosowaniu:
za -  10      przeciw -   0     wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXX.251.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.
XXIX.242.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej radni zapoznali się z projektem uchwały zmieniającej plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryi. –powiedział  Przewodniczący Komisji Dariusz Dobosz.  Po otrzymaniu wyjaśnień – radni głosami za – 11 skierowali projekt uchwały na sesję rady.
Rada w głosowaniu:
za -   10    przeciw -   0     wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXX.252.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia  „Planu gospodarki niskoemisyjnej  miasta Złotoryi” zmienionej Uchwałą Nr 0007.X.69.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r.itd….
Radny Waldemar Wilczyński  zapytał ile osób zainteresowanych jest zmianą ogrzewania ?
Przewodniczący Dobosz odpowiedział, że zainteresowanie jest ogromne, złożono 50 wniosków, środki finansowe są na 25 wniosków.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej  w dniu 23 sierpnia radni analizowali projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
Za skierowaniem projektu uchwały na sesję rady głosowało 11 radnych – poinformował Przewodniczący Komisji Dariusz Dobosz.
Rada w głosowaniu:
za – 10     przeciw -   0     wstrzymało się  -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXX.253.2017  zmieniającą Uchwałę Nr 0007.XXVIII.
231.2017 z dnia 30 maja 2017 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych  na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska służących ochronie powietrza, polegających na
zmianie ogrzewanie opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryja.

O godz. 14.10  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła przerwę  w obradach  do dnia 28 września 2017 r. do godz. 13.30.

W dniu 28 września 2017 r. o godz. 13.30 Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara   wznowiła obrady Rady Miejskiej. Poinformowała, że w II części sesji Rady  uczestniczy  13 radnych ( nieobecni usprawiedliwieni  z powodu choroby: radny Franciszek Słaby oraz radna Agnieszka Zawiślak)  co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. 
Następnie przywitała przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, Prezesa RPK Sp. z o.o. Wiesława Świerczyńskiego, radcę prawnego Barbarę Szynkowską, przedstawicieli lokalnych mediów, pozostałych zaproszonych gości.

Listy gratulacyjne otrzymali:
Anna Ficner -  za zdobycie 4 medali  podczas XVII Światowych Igrzysk Służb
Mundurowych w Los Angeles,
Andrzej Kocyła   -  za zdobycie tytułu Mistrza Świata w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW  podczas XVII Światowych Igrzysk Służb Mundurowych w Los Angeles,
Marek Chwedczuk -  za osiągnięcie  polegające na  przepłynięciu kajakiem po
przekątnej całej Polski,
Cezary Skała -  za zorganizowanie III Biwaku Historycznego i inscenizacji „Bitwy
o Złotoryję”,
Małgorzata Kędzierska  - za  zdobycie brązowego medalu podczas Ogólnopolskiej Olimpiady w Łucznictwie,
Leszek Antonowicz -  trener akrobatów sportowych za zdobycie złotego medalu podczas Międzynarodowego Turnieju w Akrobatyce Sportowej „Winobranie 2017” oraz 4 akrobatów:  Maciej Durkalec, Michał Ziemiak, Kacper Sprawka i Melchior Czarnik.
Stanisław Zawadzki -  za zdobycie  srebrnego medalu oraz  22 medali jego kursantów podczas Międzynarodowego Konkursu Modeli Redukcyjnych w Oleśnicy, w tym:
Kacper Wilczyński -  3 złote medale i 3 brązowe,
Karol Tyszkiewicz -  2 złote medale, 2 srebrne i 1 brązowy,
Piotr Golik – 1 złoty medal i 2 srebrne,
Tomasz Słonina – 3 srebrne medale,
Jakub Hami – 2 brązowe medale.

O godz. 14-tej Przewodnicząca Rady Miejskiej  Ewa Miara  ogłosiła  przerwę w obradach do 14.10.

Po wznowieniu obrad  Przewodnicząca przypomniała, że do zrealizowania porządku obrad przyjętego na I części sesji w dniu 25 sierpnia  pozostały następujące punkty:
5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych,
6. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – działalność w 2016 roku.
7. Podjęcie pakietu uchwał.
8. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania  radnych.
9. Sprawy różne.

Głos zabrał Burmistrz Miasta Robert Pawłowski, który wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie pkt 7 porządku obrad o następujące projekty uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok,
- w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXIII.186.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja i lub jej jednostkom organizacyjnym,
- w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawne przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych,
- o zmianie Uchwały Nr XLVIII/259/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki8 budżetowe prowadzące działalność określona w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, zmienionej Uchwałą Nr 0007.XVIII.137.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 maja 2016 r. oraz Uchwałą Nr 0007.XXI.177.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r.,
- w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2017 do0tacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
- w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,
- zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/226/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
Projekty tych uchwał były omówione na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej.

Następnie  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara   poinformowała, że do Rady Miejskiej  wpłynęły 2 projekty uchwał, stanowiące obywatelską inicjatywę uchwałodawczą pt.  „ w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok”
Wnioskodawcą pierwszego projektu jest Pan Roman Gorzkowski, natomiast drugi wpłynął od Pani Barbary Lenart. Projekty te były przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych.
Wnioskuję o rozszerzenie porządku obrad   w  pkt 7 o projekty 2 uchwał w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.
Uchwały otrzymują nr roboczy 7.10 i 7.11.
Rada w głosowaniu:
za – 13     przeciw -   0     wstrzymało się  -   0
przyjęła rozszerzony porządek obrad sesji.

AD. 5 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Waldemar Wilczyński - 
W imieniu mieszkańców ul. Sikorskiego 3a i 4 podziękował za realizację wniosku o wycinkę drzew na tej posesji, wykonanie  przejścia dla pieszych przy ul. Stromej oraz remontu nawierzchni ul. Garbarskiej.
Następnie złożył do protokołu następujące wnioski i zapytania :
( pisownia oryginalna)
”1. Wnioskuję o przeniesienie punktu kasowego w Urzędzie Miejskim na parter budynku. Z punktu tego korzystają w większości starsi mieszkańcy naszego miasta i jest to dla nich duże utrudnienie aby „wdrapać”  się na II piętro.
2.Ponownie zwracam się z wnioskiem aby wyremontować tablicę informacyjną „Szlaku św. Jadwigi” przy klasztorze franciszkanów – została ona zdemontowana kilka tygodni temu, pozostał tylko stelaż, ale trwa to już kilka miesięcy.
3. Zwracam się z wnioskiem o wycinkę drzew,  krzewów samosiejek za garażami przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, na działce której właścicielem jest Gmina Miejska Złotoryja. Rosnący tam drzewostan powoduje niszczenie garaży będących  prywatną  własnością mieszkańców miasta. Wnoszę o ujęcie porządkowania tej działki w ramach bieżącego utrzymania zieleni w mieście.
4.Ponownie zwracam się z wnioskiem aby opracować koncepcję  zagospodarowania terenu ( działki miejskie 83/1, 83/2, 83/3)  wraz z dojazdem – za budynkami  mieszkalnymi przy ul. Cmentarnej a terenem MOPS (działka nr 82) w Złotoryi, obecny wjazd przez działkę nr 139/1 powoduje duże  zniszczenia ( pęknięcia) budynku zlokalizowanego na działce nr 139/2, a powyższe działki są
niezagospodarowane i często służą jako miejsce „toalet” i zakrapianych spotkań
towarzyskich.. W pierwszym etapie poza  projektowym wnoszę o uporządkowanie tego terenu – wywiezienie gruzu, wycinkę krzaków i drzew samosiejek.
5. Wnoszę o to aby niezamieszkane lokale mieszkalne oraz przynależne do nich pomieszczenia będące własnością Gminy Miejskiej Złotoryja były na bieżąco konserwowane, wietrzone. Nie otwierane lokale przez kilka miesięcy, a nawet  kilka lat często szpecą a także powodują zawilgocenia oraz niszczenie obiektów.
6. Wnoszę aby przedstawiciele Miasta brali udział w zebraniach wspólnot  mieszkaniowych zarządzanych przez prywatne firmy, tam gdzie miasto jest współwłaścicielem. Od kilku lat nie biorą udziału w takich zebraniach.
7. W imieniu mieszkańców ul. Sportowej mam zapytanie w sprawie działki nr 12/4 przy ul. Kolejowej ( za młynem) – teren zielony został kilka miesięcy temu ogrodzony przez prywatnego właściciela części budynku młyna.  Teren ten został sprzedany, wydzierżawiony ? „
Radny Józef Banaszek  podziękował za rozpoczęcie prac przy renowacji murów obronnych. Wyraził nadzieję, że prace zostaną szybko zakończone.
Następnie  poruszył następujące sprawy:
1.  Brak jest  w śródmieściu zabezpieczenia zaworów  gazowych ( z sali  głosy, że właśnie zabezpieczenia są wykonywane),
2. Osoby sprzątające miasto winny zgłaszać miejsca w których kostka  wypada aby szybko to naprawić.

Radny Bogdan Łoś  zapytał o następujące sprawy:
1. Czy jest możliwość postawienia wiaty przystankowej na ul. Kolejowej, gdzie  dzieci czekają na autobus szkolny,
2. Na jakim etapie są rozmowy z DZDiK odnośnie bieżącej poprawy pobocza  oraz ewentualnej budowy chodnika na ul. Grunwaldzkiej  oraz remontu nawierzchni ul. 3 Maja,
3. Proszę o sprawdzenie elementów drewnianych piaskownicy i huśtawki na ul. Zagrodzieńskiej i ewentualną naprawę lub wymianę,
4. Na wniosek mieszkańców ul. Piastowej proszę o ponowne zamontowanie huśtawki, która została zdemontowana,
5. Koniecznym jest remont chodnika na ul. Kolejowej od młyna do mostu – dotyczy dalszego wykonania tego chodnika , który został rozpoczęty przez pracowników interwencyjnych Urzędu,
6. Proszę o zgłoszenie do DZDiK, że przy wjeździe na ul. Legnicką  powstały garby z nawierzchni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  w imieniu mieszkańców ul. Garbarskiej zgłosiła brak oświetlenia. Dzieci rano idą do szkoły po ciemku.

Radny Adam Bartnicki -  zwrócił się z prośbą o informację o realizacji przedsięwzięć w roku 2017 i co planuje się na rok 2018.  Czy budżet obywatelski
w wysokości 100 tys. zł  spowoduje  zagrożenie dla budżetu miasta?

Radny Andrzej Kocyła  w imieniu mieszkańców ul. Piastowej  zapytał, czy  były prowadzone badania wody na ul. Piastowej.

Radny Marcin Gagatek poprosił o informację czy na ul. Śląskiej są zamontowane łapacze wody. Następnie poinformował, że Stowarzyszenie OLAWS kończy swoją działalność ze względu na brak środków.

AD.6 – REJONOWE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. -  DZIAŁALNOŚĆ W  2016 R.

Sprawozdanie przedłożył Prezes Zarządu RPK Wiesław Świerczyński. Sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Gospodarczej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.  Na posiedzeniach omówiona została szczegółowo działalność merytoryczna S-ki oraz  jej finanse. Rok 2016 zakończył się zyskiem netto w wys. 70 tys. zł.
Następnie Prezes  poinformował, że na ręce Przewodniczącej przekazał zaproszenie dla radnych na spotkanie  dot. realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  podziękowała za złożone sprawozdanie. Zaproszenie na spotkanie radnych w sprawie modernizacji oczyszczalni zostało przekazane Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej Dariuszowi Doboszowi w celu ustalenia terminu.

AD. 7 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  poinformowała, że na posiedzeniu Komisji w dniu 26 września Skarbnik Miasta Grażyna Soja  szczegółowo omówiła  zmiany w budżecie  zapisane w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GM  Złotoryja. Za skierowaniem uchwały na sesję głosowało 10 członków Komisji.
Rada w głosowaniu:
za – 13    przeciw -   0      wstrzymało się   -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXX.254.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017.

Na tym samym posiedzeniu Komisji Budżetu – powiedziała  Przewodnicząca Irena Mundyk omówiony został projekt uchwały w sprawie prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja. Komisja jednomyślnie ( 10 za)  skierowała  projekt uchwały pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za-   13      przeciw -  0     wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXX.255.2017  w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.186.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  poinformowała, że Skarbnik Miasta Grażyna Soja omówiła na posiedzeniu Komisji  projekt uchwały w sprawie  zakresu i formy sprawozdania z wykonaniu budżetu za I półrocze . Konieczność podjęcia uchwały wynika z obowiązujących przepisów prawnych.
Radni jednogłośnie skierowali projekt uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za -   13    przeciw -   0      wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXX.256.2017 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  w sprawie  niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja i lub jej jednostkom organizacyjnym-
powiedziała Przewodnicząca Komisji Irena Mundyk.  Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Grażyna Soja.
Radni w głosowaniu:
za – 13         przeciw -   0     wstrzymało się  -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXX.257.2017 w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja i lub jej  jednostkom organizacyjnym.

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów dokonano także analizy projektu uchwały w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności przypadających Gminie -  powiedziała Przewodnicząca  Komisji Irena Mundyk.  Wyjaśnień  udzieliła Skarbnik Miasta Grażyna Soja.
Komisja jednogłośnie  ( 10 za)  skierowała projekt uchwały na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 13    przeciw -   0     wstrzymało się   -   -0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXX.258.2017 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłaty należności  pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie  Miejskiej Złotoryja lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym art. 9 
pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  poinformowała, że 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe. Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Miasta Grażyna Soja. Komisja jednogłośnie skierowała ten projekt uchwały na sesję rady.
Radni w głosowaniu:
za – 13     przeciw -  0     wstrzymało się  -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXX.259.2017  o zmianie Uchwały Nr XLVIII/259/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia  7 września 1991 r., zmienionej Uchwałą Nr 0007.XVIII.137.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 maja 2016 r. oraz Uchwałą Nr 0007.XXI.177.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz poinformował, że  Komisja na posiedzeniu w dniu 19.09.br. zajmowała się projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla Kościoła Św.Jadwigi  w Złotoryi. Za udzieleniem dotacji głosowało 11 radnych obecnych na posiedzeniu.
Rada w głosowaniu:
za – 13      przeciw -   0     wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXX.260.2017 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki  wyjaśnił, że projekt następnej uchwały a mianowicie w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej omówił
 na posiedzeniu Komisji Burmistrz Miasta Robert Pawłowski. Komisja jednomyślnie skierowała projekt pod obrady rady.
Radni w głosowaniu:
za – 13     przeciw -  0     wstrzymało się   -   0
podjęli Uchwałę nr 0007.XXX.261.2017 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Na posiedzeniu w dniu 27 września br.Komisja Spraw Społecznych  dokonała analizy projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie zasad konsultacji  z mieszkańcami miasta i jednogłośnie skierowała projekt na sesje Rady -  powiedział  Przewodniczący Komisji Adam Bartnicki.
Rada w głosowaniu:
za – 13       przeciw -  0      wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXX.262.2017 zmieniającą Uchwałę Nr XXXIV/226/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki poinformował, że na posiedzeniu w dniu 27 września br. Komisja rozpatrywała dwa projekty obywatelskie w sprawie konsultacji społecznych dla realizacji budżetu obywatelskiego. Pierwszy z projektów zgłosił Pan Roman Gorzkowski natomiast drugi Pani Barbara Lenart. Projekt Pani Lenart posiada wady formalno -  prawne. Analizowano także sugestie radnego Wilczyńskiego aby możliwość stosowania budżetu obywatelskiego rozszerzyć na tereny należące do Spółdzielni Mieszkaniowej. Komisja przychyliła się do projektu Pana Romana  Gorzkowskiego głosami: za -  8  przeciw -  0   wstrzymało się  - 2 radnych  ( 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu). Jesteśmy prekursorami na terenie miasta na tego rodzaju przedsięwzięcie.  Zachodzi pytanie jak duża będzie aktywność społeczeństwa w sprawie budżetu obywatelskiego. 
Podsumowując , Komisja spraw Społecznych rekomenduje projekt złożony przez Pana Romana Gorzkowskiego.

Pan Roman Gorzkowski  podziękował za możliwość przekazania i omówienia projektu uchwały na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych.

Radny Waldemar Wilczyński  zapytał dlaczego na posiedzenie Komisji nie zaproszono wszystkich  wnioskodawców i czy pani prawnik  zaakceptowała te projekty.

Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński  wyjaśnił, że  informacja o posiedzeniu Komisji ukazała się zwyczajowo w BIP. Na Komisję może przyjść każdy mieszkaniec miasta. Każdy z projektów  otrzymał ocenę prawną Pani radcy Barbary Szynkowskiej.

Rada w głosowaniu:
za – 13     przeciw -   0     wstrzymała się  -  0
podjęła  Uchwałę nr 0007.XXX.263.2017  w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. ( projekt obywatelski Pana Romana Gorzkowskiego).

Rada przystąpiła do głosowania nad projektem obywatelskim zgłoszonym przez Panią Barbarę Lenart :
 za -   0      przeciw -  7 ( L.Antonowicz, A.Bartnicki, D.Dobosz, M.Gagatek, 
                                           W.Grocki,  Ł.Łuniewski,  S.Pazera)
wstrzymało się -  6 ( J.Banaszek, A.Kocyla, B. Łoś, E.Miara,  I.Mundyk, 
                                       W.Wilczyński )
Rada w głosowaniu odrzuciła projekt uchwały w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok zgłoszony przez Panią Barbarę Lenart.

AD. 8 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania udzielił Burmistrz Miasta Robert Pawłowski. 
Zwracając się do radnej Ireny Mundyk  poinformował, że wszystkie interpelacje również te zgłoszone między sesjami będą publikowane w internecie. 
Następnie przystąpił do udzielania odpowiedzi  na zadanie pytania przez radnych na sesji:

Radnemu Waldemarowi Wilczyńskiemu  -
Przeniesienie kasy Urzędu Miejskiego z II piętra na parter nie jest  w tej chwili  możliwe. Mieszkańcy mogą dokonywać wpłat w Banku Spółdzielczym.  Tablica informacyjna  „Szlaku Św. Jadwigi” jest  własnością TMZZ.  Krzewy rosnące na skarpie na ul. Sikorskiego  powodują nie obsuwanie się gruntu stąd decyzje aby ich nie wycinać. W sprawie  terenu  za budynkami na ul. Cmentarnej rozmawiałem z mieszkańcami, część prac porządkowych wykonali pracownicy interwencyjni. Uporządkowanie tego terenu postaramy się wykonać w roku przyszłym. Na stan mieszkań nie zamieszkałych zwrócimy uwagę RPK. Udział pracowników Urzędu Miejskiego w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych nie jest konieczny bo i tak  zarówno protokoły jak i podejmowane uchwały trafiają do Urzędu i są generalnie akceptowane. Zarządcy nie sugerowali takiej potrzeby. Działkę  nr 12/4 na ul. Kolejowej  sprawdzę czyja jest własnością i co tam się dzieje.
Radnemu Józefowi Banaszkowi – 
Remont murów obronnych jest możliwy  dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego  i wydatnej pomocy Pani Jadwigi Szeląg.  Sprawa niezabezpieczonych zaworów gazowych w mieście  wyjaśniła się  w trakcie sesji.

Radnemu Bogdanowi Łoś –
Problem przystanku ( budowa wiaty)  na ulicy Kolejowej, gdzie dzieci czekają na autobus szkolny  spróbujemy rozwiązać w roku przyszłym. Problem budowy chodnika na ul. Grunwaldzkiej wypłynął wtedy, kiedy DZDiK  miał już opracowane plany remontowe na ten rok. Są jednak pewne ustalenia takie jak: pobocza będą wyrównane, ustawiono ławki, kosze. Nie możemy finansować ustawiania luster osobom wyjeżdżającym ze swoich prywatnych posesji.
Z remontu ul. 3 Maja  zrezygnowaliśmy na korzyść  remontu ul. Staszica. Wiosną prowadzona była akcja przeglądu i naprawy  urządzeń na placach zabaw. Wykonanie chodnika na ul. Kolejowej, część jest wykonana, zastanowimy się co  dalej tam zrobić.

Radnej Ewie Miarze – 
Oświetlenie na ul. Garbarskiej jest, sprawdzimy dlaczego nie świeci.

Radnemu Adamowi Bartnickiemu –
Z harmonogramu realizacji na ten rok  wypadło np. skrzyżowanie na pl. Sprzymierzeńców  ( ze względu na budowę oczyszczalni). W zamian za to mamy środki na rondo na pl. Reymonta. Jest w fazie projektowania. Wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej na ul. Monte Cassino w ogóle się nie udało. Na ul. Konopnickiej teren nie sprzedany. Mamy swoje ustalone priorytety ale jak to bywa  z planem część się udaje a część nie.

Radnemu Andrzejowi Kocyle –
Nie mam informacji czy na ul. Piastowej woda była badana.

Radnemu Marcinowi Gagatkowi – 
Sprawdzę, czy na ul. Śląskiej  jest łapacz wody.  Jeżeli chodzi o stowarzyszenie OLAWS, które kończy swą działalność jest to jego wola. Jest propozycja aby zagospodarować ludzi ze stowarzyszenia i  przejąć ich przez Halę Tęcza.

AD. 9 -  SPRAWY RÓŻNE.

Radny Władysław Grocki -  zwrócił uwagę na sytuację  dojazdu do Żłobka Miejskiego przy ul. Letniej.  Większość dzieci jest dowożona samochodami i jest tam bardzo niebezpiecznie bo samochody nie mają możliwości  manewru.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski odpowiedział, że planuje się tam  zrobienie małego parkingu kosztem części zieleni.

Wobec wyczerpania  porządku obrad , o godz. 15.20  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła sesję za zamkniętą.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 0002.XVIII.2016 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dni 25 sierpnia i 28 września 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:11.10.2017 10:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:11.10.2017 10:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 48