wersja do wydruku Piotr Rewig 18.10.2017 14:47

Ogłoszenie z dnia 18 października 2017 r. o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Na podstawie:

Uchwały nr XLVII/254/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 października 2010 „w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”

Burmistrz Miasta Złotoryja
przedstawia do konsultacji

poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy Miejskiej Złotoryja,
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Złotoryja i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi

projekt uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 18 października 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 25 października 2017 r.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu mogą składać do dnia 25 października 2017 roku. Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, a nie datę stempla pocztowego. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o wszczęciu procedury konsultacji oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania ich do uzupełnienia.

Uwagi i wnioski do projektu aktu mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej,
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski (np. statuty organizacji, odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo). W przypadku wnoszenia uwag i wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagane dokumenty należy przesłać w postaci zeskanowanej.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie podanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Miejskiej Złotoryja.

W załączeniu projekt uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie z dnia 18 października 2017 r. o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Katarzyna Łukasiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.10.2017 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż