wersja do wydruku Piotr Rewig 03.11.2017 09:40

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu - lokal mieszkalny (z balkonem) o pow. 63,56 m² położony na II piętrze (III kondygnacja nadziemna) w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/5 w Złotoryi

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
OGŁASZA
II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO
WRAZ Z UDZIAŁEM W CZEŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU I PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny (z balkonem) o pow. 63,56 m² położony na II piętrze (III kondygnacja nadziemna) w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/5 w Złotoryi.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pokój o pow. 30,20 m2, pokój o pow. 13,99 m2, łazienka z WC o pow. 6,07 m2, kuchnia ze spiżarką o pow. 13,30 m2 z tym, że kuchnia, łazienka i pokoje mają osobne wejścia z korytarza stanowiącego części wspólne. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową oraz posiada ogrzewanie piecowe. Udział w nieruchomości wspólnej 118/1 000.

Budynek znajduje się na działce nr 89/2 o powierzchni 0,0308 ha, obręb 3 miasta Złotoryja, księga wieczysta: LE1Z/00012873/4.

Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, posiada określone wytyczne konserwatorskie. Należy zachować bryłę budynku wraz z formą.

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: B – tereny mieszkaniowe

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja: podjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 31.12.2004 r. nr 263 poz. 4654) zmienionym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/56/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 02.08.2007 r. nr 185 poz. 2390): MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Forma zbycia: Sprzedaż lokalu na własność oraz oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Cena nieruchomości: 99 000 zł brutto w tym:

  • Cena lokalu – 95 881,50 zł

  • Cena gruntu – 3 118,50 zł + 23%VAT

Sprzedaż nieruchomości zwolniona od podatku od towarów i usług – VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017, poz.1221 ze zm.)

  1. Wysokość stawek % opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 15% ceny gruntu - pierwsza opłata, 1% ceny gruntu - opłata roczna, powiększone o należny podatek o towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.
  2. Terminy wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: pierwsza opłata - do dnia podpisania umowy; opłata roczna - do dnia 31 marca każdego roku
  3. Zasady aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego: zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

Wadium: 10 000 zł do 01 grudnia 2017 r.

Minimalna wysokość postąpienia: 1 000 zł

Termin przetargu: 05 grudnia 2017 r. godz. 10.00

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 10.05.2017 r. Termin poprzedniego przetargu: 01.08.2017 r. (I przetarg).

Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2017 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi.

Nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. (76)877-91-20 lub (76)877-91-24), w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu - lokal mieszkalny (z balkonem) o pow. 63,56 m² położony na II piętrze (III kondygnacja nadziemna) w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/5 w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Agnieszka Nowodyła
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2017 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż