UCHWAŁA NR 0007.XXXI.266.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie opłaty targowej

Na podstawie  art.  18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych# (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Złotoryi:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, termin płatności dla inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Na terenie miasta Złotoryja wprowadza się opłatę targową. 
§ 3. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej, pobieranej w następujących wysokościach:
1) przy sprzedaży w pawilonie do handlu:
a) za zajęcie jednego pawilonu - 15,00 zł, 
b) za zajęcie dwóch pawilonów przez jednego handlującego - 26,00 zł,
c) za zajęcie każdego kolejnego pawilonu powyżej dwóch przez jednego handlującego - 10,00 zł
2) przy sprzedaży ze stoiska straganu otwartego zadaszonego - 5,00 zł za zajęcie jednego oznaczonego stanowiska,
3) przy sprzedaży z pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy, platformy, ciągnika z przyczepą -  20,00 zł za zajęcie jednego oznaczonego stanowiska,
4) przy sprzedaży pozostałej - 50,00 zł.
§ 4. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych za korzystanie z mediów oraz usług.
§ 5. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 765,94 zł dziennie.
§ 6. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym zajęto miejsce w celach handlowych. 
§ 7. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentowi Panu Janowi Woch.
3. Opłata targowa pobierana jest gotówką bezpośrednio na targowisku miejskim „Mój Rynek w Złotoryi do rąk wyznaczonego inkasenta, który na potwierdzenie przyjętej wpłaty wydaje pokwitowanie. Pokwitowaniem wniesionej opłaty targowej jest bilet opłaty targowej pobrany z Urzędu Miejskiego w Złotoryi i ostemplowany pieczęcią Urzędu Miejskiego w Złotoryi – będący drukiem ścisłego zarachowania.
4. Ustala się wynagrodzenie inkasenta o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 7% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot zainkasowanych opłat targowych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 9. Traci moc uchwała Nr 0007.XXI.169.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 4916). 
§ 10. Uchwała  wchodzi  w  życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXI.266.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:06.11.2017 13:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:06.11.2017 13:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 293