wersja do wydruku Piotr Rewig 09.11.2017 14:20

Burmistrz Miasta Złotoryja na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. OBSŁUGI INTERESANÓW w Wydziale Obsługi Urzędu w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
REFERENTA DS. OBSŁUGI INTERESANÓW
w Wydziale Obsługi Urzędu w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 ze zm.)
 • wykształcenie wyższe,
 • preferowany staż pracy w administracji publicznej (minium 1 rok),
 • biegła obsługa oprogramowania Microsoft Office,

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

Umiejętności :

 • obsługa komputera (pakiet Office),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • udzielanie informacji interesantom oraz kierowanie ich do odpowiednich wydziałów,
 • obsługa urządzeń biurowych (ksero, skaner),
 • przyjmowanie i wydawanie wniosków i formularzy.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu październiku 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Złotoryja w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej,
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.922 j.t.).

Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Urzędu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.zlotoryja.pl

Szczegółowych informacji o wydziale i stanowisku pracy udziela Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu 76 8779 110.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pok. 9 w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. Obsługi Interesantów”, w terminie do 23 listopada 2017 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Kandydaci spełniający powyższe wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną, wstępnie zostanie zawarta umowa na czas określony (6 miesięcy).

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. OBSŁUGI INTERESANÓW w Wydziale Obsługi Urzędu w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.11.2017 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Matuszczyk
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:09.11.2017 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 2