Protokół Nr 0002.XXXI.2017
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 30 października 2017 r.

Otwarcia sesji , na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym , o godz. 13.30 dokonała  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara.
Przewodnicząca  stwierdziła, że w sesji uczestniczy  13 radnych co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Radni nieobecni na sesji i usprawiedliwieni  to: Franciszek Słaby i Dariusz Dobosz.
Następnie przywitała przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, radcę prawnego Barbarę Szynkowską, przedstawicieli lokalnych mediów.
Przed realizacją porządku obrad Pan Leszek Antonowicz otrzymał list gratulacyjny, za zajęcie przez jego podopiecznych z ZTA Aurum 6 miejsca na Mistrzostwach Europy w Akrobatyce.
AD. 1 -  PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.
Radni w głosowaniu: za – 13      przeciw -   0     wstrzymało się  -  0
przyjęli zaproponowany porządek obrad sesji 
1. Przyjęcie porządku obrad sesji.  
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z działalności w okresie między sesjami.
5. Stan oświaty w mieście. Realizacja zadań statutowych przez szkoły     podstawowe, gimnazjum i przedszkola.
6. Podjęcie pakietu uchwał:– w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 r.
– w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.186.2016  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy  finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie opłaty targowej,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku,
- w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
- w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych,
- w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie  uchwalenia ”Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”,
- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi,
- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego,
- w sprawie przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
- w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno – gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
AD. 2  - PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
Radni w głosowaniu:
 za – 13     przeciw -  0    wstrzymało się  -  0
przyjęli bez uwag protokół Nr 0002.XXX.2017 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, która odbyła się w dniach 25 sierpnia 2017 r. i  28 września 2017 r.

AD.3 - WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Radna Agnieszka Zawiślak
1. W kwietniu tego roku na sesji jedna z interpelacji dotyczyła basenu w Złotoryi. Odpowiedź Burmistrza brzmiała „Nie ma koncepcji budowy basenu przy ul. Legnickiej.” W związku z tym nasuwa się pytanie, gdzie zostanie wybudowany basen w naszym mieście. Czy jest do tego celu wytyczona inna działka i czy działka przy ul. Legnickiej będzie przeznaczona do sprzedaży.

2. Droga łącząca ul. Łąkową z ul. Legnicką wymaga utwardzenia. Dołączam 5 zdjęć, na których widać jej stan.

3. W Złotoryi przy ul. M. Konopnickiej 7 jest remont budynku należącego do gminy. W zakres prac wchodzi elewacja oraz remont klatki schodowej. Proszę o podanie kwoty całości inwestycji, rozbijając tą kwotę na roboty wewnątrz i zewnątrz budynku. Ponadto proszę o informacje, które kamienice będą remontowane w 2018 r.

4. Jaki jest stan techniczny Pałacyku przy ul. Sportowej na kąpielisku nad Zalewem. Kto nim zarządza i jakie są koszty jego utrzymania. Budynek nieużytkowany niszczeje, jest w nim miejsce na organizowanie imprez okolicznościowych, które mogłyby przynosić zyski, 20 miejsc noclegowych i wyposażona duża kuchnia.

5. Duże zielone podwórze przy ul. Rynek, B. G. Warszawskiego i Klasztornej wymaga zagospodarowania. To miejsce, gdzie mogliby odpoczywać mieszkańcy centrum Miasta, proszę o przeznaczenie środków w budżecie na 2018 r. na ten cel.


Radny Waldemar Wilczyński
1. wnoszę o ujęcie w budżecie Miasta na 2018 r. remontu drogi – ul. Cmentarna wraz z parkingiem wzdłuż cmentarza komunalnego, które są w bardzo złym stanie technicznym – ulica połączona jest bezpośrednio z drogą wojewódzką, także można starać się o dofinansowanie.

2. wnoszę o rozpoczęcie budowy i przebudowy ciągów pieszych (alejek) na cmentarzu komunalnym, po opadach deszczu są po prostu nie do przejścia.

3. wnoszę aby zamontować kosze na śmieci przy ul. Sikorskiego, które zostały przed kilkoma miesiącami zdemontowane i przekazane ponoć do renowacji.

4. dlaczego podjęto decyzje o wyłączeniu części parkingu przy ul. M. Konopnickiej z przeznaczeniem na miejsca do handlu kwiatami? Skoro duża część placu targowego pod wiatami jest wolna (w dniu 30.10.2017 było wolnych 2,5 wiat oraz miejsce pod wiatą samochodową)

Radny Adam Bartnicki
1. W imieniu mieszkańców ulicy Wiejskiej, składam wniosek o ujęcie w planach inwestycyjnych budowy oświetlenia na ul. Wiejskiej

2. wnoszę o ujęcie w budżecie poszerzenia wjazdu z ul. Legnickiej w kierunku ul. Polnej. W/w wjazd w chwili obecnej jest jedyną drogą dojazdową na osiedle domków jednorodzinnych. Biorąc pod uwagę fakt, że cały czas powstają kolejne budynki i odbywa się tam ruch samochodów ciężarowych o znacznym tonażu i gabarytach.

Radna Irena Mundyk
1. wnoszę o zabezpieczenie środków w budżecie na 2018 r. dot.
- podwórko przy ul. Mickiewicza (w 2017 roku były zabezpieczone środki w kwocie 40 000 zł i zostały zabrane)
- ul. Grunwaldzkiej 27 (dotyczy ujęcia remontu tego budynku)

Radny Władysław Grodzki
wnoszę o ujęcie w przyszłorocznym budżecie kwoty 150 000 zł na kapitalny remont dachu klasztoru św. Jadwigi.

Radny Bogdan Łoś zapytał czy ostatnia nawałnica wyrządziła na terenie Złotoryi szkody?

Radny Stanisław Pazera zapytał kiedy remont ul. Odrzańskiej dojdzie w tym roku do skutku?

Radny Józef Banaszek poinformował Radę o śmierci Honorowego Obywatela Złotoryi Herberta Helmricha. Pamięć zmarłego uczczono minutą ciszy.

Radny Andrzej Kocyła zgłosił zapadnięcie się kostki na chodniku przy ul. Słowackiego


AD. 4 – SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZY SESJAMI.
Burmistrz Miasta  Robert Pawłowski  przypomniał radnym, że otrzymali drogą mailową szczegółowe sprawozdanie, po czym przedstawił najważniejsze jego punkty, przy okazji wyjaśniając wątpliwości radnych. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu

AD. 5 - STAN OŚWIATY W MIEŚCIE. REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH PRZEZ SZKOŁY  PODSTAWOWE, GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA.
Główny specjalista ds. oświaty – Paweł Kulig poinformował o przesłaniu przez Burmistrza Miasta do Rady Miejskiej informacji o realizacji zadań oświatowych w mieście Złotoryja realizowanych przez szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2016/2017, która była szczegółowo omawiana na Komisji Oświaty.

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach, które zostały wznowione o godz. 14:15.

AD. 6 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.
Radna Irena Mundyk  poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26 października br. Skarbnik Miasta Grażyna Soja omówiła szczegółowo propozycje zmian w budżecie . Radni większością głosów skierowali projekt uchwały pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 10     przeciw -   0     wstrzymało się  -  3 (W. Grocki, I. Mundyk, A. Zawiślak)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXI.264.2017  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na  rok 2017.

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Skarbnik Miasta  Grażyna Soja omówiła również projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale o prognozie finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja – powiedziała  Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk. Radni podjęli decyzję o skierowaniu projektu uchwały na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 13         przeciw -  0    wstrzymało się  -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXXI.265.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.186.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że  na tymże posiedzeniu , Skarbnik Miasta Grażyna Soja omówiła również projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. Radni jednogłośnie podjęli decyzję o skierowaniu projektu uchwały na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 13         przeciw -  0    wstrzymało się  -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXXI.266.2017 w sprawie opłaty targowej

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że  na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Skarbnik Miasta Grażyna Soja omówiła również projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. Radni podjęli decyzję o skierowaniu projektu uchwały na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 12         przeciw -  1 (W.Wilczyński)   wstrzymało się  -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXXI.267.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że  na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Skarbnik Miasta Grażyna Soja omówiła również projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Radni podjęli decyzję o skierowaniu projektu uchwały na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 13         przeciw -  0      wstrzymało się  -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXXI.268.2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przekazała, że  na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Skarbnik Miasta Grażyna Soja omówiła również projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych. Radni podjęli decyzję o skierowaniu projektu uchwały na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 13         przeciw -  0      wstrzymało się  -   1 (W.Wilczyński)
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXXI.269.2017 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Adam Bartnicki  poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie  uchwalenia ”Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja” był omówiony na posiedzeniu .  Wszyscy obecni głosowali za skierowaniem projektu uchwały pod obrady rady.
Rada w głosowaniu:
za -  13      przeciw -   0     wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXXI.270.2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie  uchwalenia ”Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”


Radny Adam Bartnicki przekazał, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, radni jednogłośnie skierowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi  pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za -   13    przeciw -   0     wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę 0007.XXXI.271.2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi.

Radny Adam Bartnicki przekazał, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, radni jednogłośnie skierowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za -   13    przeciw -   0     wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę 0007.XXXI.272.2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego.

Radny Adam Bartnicki przekazał, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, radni jednogłośnie skierowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za -   13    przeciw -   0     wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę 0007.XXXI.273.2017 w sprawie przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki.

Radny Adam Bartnicki przekazał, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, radni jednogłośnie skierowali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za -   13    przeciw -   0     wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę 0007.XXXI.274.2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

Radny Adam Bartnicki przekazał, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, radni jednogłośnie skierowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno – gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030 pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za -   13    przeciw -   0     wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę 0007.XXXI.275.2017 w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno – gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030

AD. 7 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

AD. 8 -  SPRAWY RÓŻNE.

W tym punkcie zostały poruszone kwestie:
- budynku przy ul. Chrobrego (poniżej MOPS-u)
- modernizacji zejścia z osiedla Nad Zalewem nad zalew złotoryjski
- uszkodzonego słupka na ul. Broniewskiego
- montażu podłoża tartanowego na złotoryjskich boiskach

Na koniec Przewodnicząca Rady Miejska zaprosiła radnych na Puchar Europy w Wyciskaniu Sztangi Leżąc oraz  wydarzenie organizowanie przez złotoryjskie koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Wobec wyczerpania  porządku obrad , o godz. 15.20  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła sesję za zamkniętą.

Relację video z sesji można obejrzeć pod adresem: http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&subsub=0&menu=174&artykul=1425&akcja=artykul 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXXI.2017 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 października 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.11.2017 12:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:13.11.2017 10:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 69