wersja do wydruku Piotr Rewig 16.11.2017 13:51

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja” w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
tel. 076-8779-100

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja” w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówienia CPV:

50.23.21.00-1 usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

III. Szacunkowa wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 181.936,44 zł

IV. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Al. Miła 2
59-500 Złotoryja

V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Zamówienie polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego jest zadaniem własnym Gminy.

Gmina jako Zamawiający działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) udziela zamówienia z wolnej ręki.

Zamówienie może być udzielone Wykonawcy tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., al. Miła 2, 59-500 Złotoryja ponieważ spełnione są łącznie następujące warunki:

  • a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
  • b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę;
  • c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy

01.01.2018r.-31.12.2018r.

VII. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.

Burmistrz Miasta Złotoryja

Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja” w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Karolina Zielewska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2017 13:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż